Nieuws Passend Onderwijs

De brief van minister Bussemaker over kwetsbare jongeren geeft veel stof tot nadenken en leidt tot overleg voor de VSO scholen

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben met hun plannen voor het VSO, PrO, het VMBO en MBO een flinke agenda gemaakt waar de scholen voor VSO en PrO stevig mee aan de slag moeten. De plannen zoals ze door de minister zijn aangedragen hebben een sterk "opmaat-regionaal" karakter en kunnen dus per regio anders worden ingevuld. Het is zaak dat de scholen voor VSO hun overleg gaan uitbouwen (of opstarten) om een sluitende aanpak voor onze kwetsbare jongeren gerealiseerd te krijgen.  Het is raadzaam om de brief goed te lezen en te bedenken welke consequenties dat voor onze scholen kan gaan hebben.

De minister schrijft:

"De maatregelen in deze brief zijn niet bedoeld als definitief antwoord op de uitdagingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren, maar beogen wel een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren mogelijk te maken.

Ik draag daaraan bij door duidelijke kaders te stellen, verantwoordelijkheden helder te beleggen, oog te houden voor de uitdagingen waar betrokkenen aan werken en te blijven luisteren naar de jongeren zelf, hun ouders, professionals en bestuurders. Voor jongeren die onderwijs kunnen en willen volgen, bied ik met de maatregelen in deze brief extra waarborgen zodat zij nog beter een passende plek kunnen vinden.

Ik neem de mogelijkheden en leerbehoeften van jongeren als vertrekpunt en zorg ervoor dat onderwijs en werk hierop zo goed mogelijk aansluiten. Ik bied jongeren, scholen en mbo-instellingen extra ruimte voor het vormgeven van maatwerktrajecten en ondersteuning via gecombineerde leerroutes in vo en mbo, portfolio’s in de entreeopleiding en schakelklassen op mbo-2 niveau.

Zo krijgen jongeren een opleiding die zo goed mogelijk aansluit bij wat ze kunnen en wat ze nodig hebben om aan het werk te gaan. Een voorwaarde hiervoor is het verder verbeteren van regionaal overleg en samenwerking zodat een sluitend vangnet ontstaat en een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Ik verduidelijk daarom de rmc-functie en zorg ervoor dat mbo-instellingen meedoen aan het overleg dat vo-scholen en gemeenten voeren in het kader van passend onderwijs en de Jeugdwet. Daar waar de maatregelen in deze brief aanpassing van wet- en regelgeving nodig maken, werk ik deze uit in voorstellen die u naar verwachting in 2015 zullen bereiken.

Bij de uitvoering van de maatregelen in deze brief zal ik bovendien nauwgezet monitoren in hoeverre voor de doelgroep van deze brief een sluitend regionaal vangnet tot stand komt en welke eventuele vervolgstappen hiervoor nodig zijn. Deze brief vormt daarmee het begin van een extra inzet voor kwetsbare jongeren en is hiervan geenszins het slotakkoord."


kamerbrief-over-extra-kansen-voor-jongeren-in-een-kwetsbare-positie.pdf