Nieuws Passend Onderwijs

2015 start van de nieuwe Jeugdwet

2015 is begonnen, en dat betekent dat de nieuwe Jeugdwet van kracht is. Vanaf nu zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Hierdoor kunnen jeugdigen zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om knelpunten aan te pakken. Daarnaast zijn de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet ingegaan. Deze wetten kunnen gevolgen hebben voor leerlingen die niet alleen in het onderwijs maar ook daarbuiten ondersteuning en zorg nodig hebben. Daarom is goede afstemming tussen scholen en gemeenten belangrijk.

Jeugdwet: ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’

Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor wat voorheen de provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, zorg voor kinderen met een beperking en geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen was. Uitgangspunt van deze veranderingen is dat gemeenten beter maatwerk kunnen leveren, omdat zij de specifieke situatie van een kind en gezin kennen. Daarnaast kunnen gemeenten de zorg beter combineren met onderwijs. Met de nieuwe verantwoordelijkheden komt er ook meer aandacht voor preventie. Gemeenten gaan hierbij zo veel mogelijk uit van wat kinderen en ouders zelf kunnen en streven naar minder snel medicaliseren. Allemaal met het uitgangspunt ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Met de nieuwe Wmo krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. Het gaat daarbij om het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. Dit kan relevant zijn voor leerlingen ouder dan 18 jaar.

Participatiewet

De Participatiewet tot slot maakt gemeenten verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De gemeente heeft voor deze nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk deze mensen ondersteuning bieden op het gebied van arbeidsinschakeling en waar nodig inkomensondersteuning. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. Jongeren kunnen aan het einde van hun onderwijsloopbaan te maken krijgen met de Participatiewet.