Nieuws Onderwijskwaliteit

Monitor sociale veiligheid: leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig.

In 2014 heeft het ITS in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de monitor Sociale Veiligheid uitgevoerd onder scholen in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (v(s)o) en het Primair (Speciaal) Onderwijs (p(s)o). De monitor Sociale Veiligheid, ook bekend onder de naam Veiligheidsmonitor, wordt tweejaarlijks door het ITS afgenomen, in het v(s)o sinds 2006, in het p(s)o sinds 2010. In 2005 heeft het ITS een onderzoeksmodel ontwikkeld, waarmee de (ervaren) (on)veiligheid op school en het veiligheidsbeleid op verschillende niveaus worden gemeten. 

Uit het beeld van 2014 komt naar voren dat personeel en leerlingen zich over het algemeen veilig voelen op school. Er moet wel aandacht blijven voor sociale veiligheid.

Het speciaal onderwjs is meegenomen in het beeld voor PO en in het beeld voor VO. Daarbj is weinig uitsplitsng gemaakt voor SO en VSO.  Het enige dat nadrukkelijk wordt vermeld in het rapport over het VSO is:

"Het veiligheidsgevoel op school is onder leerlingen in het speciaal onderwijs behoorlijk lager (88%) dan bij de andere schooltypen, met name bij de vwo’ers/havisten (96%). De wens tot vergroting van de veiligheid op school is het minst urgent in HAVO/VWO (7%) en het meest dringend bij het speciaal onderwijs, VMBO en PRO (12%)."

In de tabellen komt  duidelijk naar voren dat risicogedrag in het voortgezet speciaal onderwijs behoorlijk hoger is dan in andere onderwijstypen.

Begin oktober presenteerden PO-Raad en VO-raad een actieplan sociale veiligheid op school. Dat biedt onderwijsgevenden waar nodig ondersteuning bij hun dagelijkse inspanningen om pesten in en om school tegen te gaan en de sociale veiligheid verder te verbeteren. Onderdeel daarvan is monitoring via Vensters PO. Daarmee krijgen scholen meer  inzicht in de veiligheidsbeleving van personeel en leerlingen. Besproken wordt nog of de ITS-rapportage in Vensters kan worden opgenomen.

sociale-veiligheid-in-en-rond-scholen.pdf

brief-aan-de-tweede-kamer-over-veiligheidsmonitor-2014.pdf