Nieuws Algemeen

Breed gedragen protest tegen de verplichte rekentoets

De meest belangrijke onderwijsorganisaties, waaronder LECSO hebben een open brief gestuurd naar staatssecretaris Dekker over de verplichte rekentoets:

"Wij, de VO- raad, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS, PO-Raad, LECSO  en de Landelijke Ouderraad maken ons grote zorgen over de positie en het gewicht van de rekentoets en de manier waarop de lat van de rekentoets stapsgewijs wordt verhoogd.

We willen het volgende onder uw aandacht brengen: . wij vinden rekenen belangrijk en steunen de referentieniveaus (zoals vastgesteld in de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) vanwege het belang van doorlopende leerlijnen po-vo-mbo. Wij aanvaarden deze landelijke ijkpunten voor rekenen en daarmee een goed doorontwikkelde rekentoets die zichtbaar maakt waar leerlingen staan ten opzichte van deze ijkpunten. Wij vinden dat het rekenonderwijs beter moet en beter kan.  Wij willen in het plusdocument zichtbaar maken welk referentieniveau leerlingen beheersen. Wij steunen dat rekenrijke vervolgopleidingen eisen kunnen stellen aan de rekenvaardigheid bij de toelating. Maar, Wij vinden opname van de rekentoets in de zak-/slaagregeling disproportioneel en dus onaanvaardbaar. Wij willen dat leerlingen op geen enkele manier de dupe worden van overhaaste regelgeving, slechte toetsen en onderwijs dat nog niet overal op peil is;

Wij zijn tegen lapmiddelen om de pil te vergulden, dus geen normverlaging of glijdende schalen. Wij nemen dus afstand van de voorstellen van de commissie-Steur. Wij pleiten er voor om de oorspronkelijke referentieniveaus als landelijke ijkpunten te behouden. Dat niveau kan variëren van 1F tot 3F/3S. Op basis hiervan kan worden bepaald wat een leerling nog nodig heeft of welk vervolgonderwijs bij een leerling past.

Aangepaste normeringen maken het hele systeem nodeloos ingewikkeld en ondermijnen de beoogde transparantie van de referentieniveaus. We vinden het onaanvaardbaar de rekentoets in de zak-/slaagregeling op te nemen. Dit geldt voor alle leerlingen, zeker ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zoals leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Daar waar de referentieniveaus bedoeld zijn om doorlopende leerlijnen te bewerkstelligen, vormt de rekentoets nu vanwege het gewicht in de examinering een obstakel in de overgang naar het vervolgonderwijs. Waar een leerling nu bijvoorbeeld een 4 voor economie kan compenseren, betekent een 4,5 op de rekentoets straks dat de leerling bij voorbaat gezakt is. Ook zien we dat voor toelating tot het vervolgonderwijs de resultaten op de rekentoets sterk bepalend zijn, ook voor vervolgopleidingen die niet ‘rekenrijk’ zijn. Daarmee krijgt rekenen een onevenredig groot gewicht en wordt doorslaggevend voor de toekomstperspectieven van leerlingen. Ons voorstel is om de leerlingen in het plusdocument bij het diploma het behaalde niveau op de rekentoets mee te geven naar een vervolgopleiding. Ook wij zijn van mening dat het rekenniveau van alle leerlingen omhoog moet.

De investeringen in het onderwijs hebben tijd nodig om het rekenniveau over de gehele linie daadwerkelijk te verhogen. Pas na realisatie hiervan kan bij leerlingen worden getoetst in hoeverre zij de referentieniveaus beheersen. Deze toetsen zijn bedoeld om te onderzoeken in welke mate leerlingen de referentieniveaus beheersen, maar ze lijken steeds meer een doel op zich te worden.

brief rekentoets VO-raad, AOb, CVNOnderwijs, FvOv, Landelijke Ouderraad, LAKS en PO-Raad.pdf