Nieuws Onderwijs en Zorg

Dekker stuurt wetsvoorstel sociale veiligheid naar Tweede Kamer

Schoolbesturen worden bij wet verplicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid op school, maar zij mogen grotendeels zelf bepalen hóe zij dit aanpakken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) stuurde dinsdag 20 januari zijn wetsvoorstel dat dit regelt naar de Tweede Kamer.

De PO-Raad en VO-raad vinden het belangrijk dat scholen en hun besturen leerlingen en personeel een sociaal-veilige omgeving bieden. Veruit de meeste scholen zijn al voortvarend aan de slag met beleid tegen pesten en hebben al zicht op de beleving van sociale veiligheid en op incidenten. Het wetsvoorstel maakt dit nu expliciet.

Wat verandert er?

Dekkers wetsvoorstel is geen voorstel voor een hele nieuwe wet. Het gaat om aanpassingen van al bestaande wetten: de WPO, WEC en WVO. In het voorstel worden de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:

  1. het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
  2. het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
  3. de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

Monitoren

In het wetsvoorstel staat verder dat scholen een ‘gestandaardiseerd instrument’ moeten gebruiken om te meten hoe het ervoor staat met het welbevinden van leerlingen en de veiligheid op school. Dat moet tenminste een keer per jaar worden gebruikt. Het gaat daarbij niet om één en hetzelfde instrument voor alle scholen, lichtte het ministerie van Onderwijs desgevraagd toe, maar iedere school moet een vorm van monitoring hebben.

De Inspectie van het Onderwijs zal zich buigen over de vraag wat dergelijke instrument precies moet meten. Die zal de nadere invulling van deze voorwaarden na overleg met het scholenveld uitwerken in haar toezichtkader. Belangrijk uitgangspunt voor de sectorraden is dat dit niet tot onnodige extra lasten leidt voor scholen en aansluit bij wat zij al (kunnen) doen. Scholen die al een succesvol instrument gebruiken, moeten die dan dus ook kunnen blijven inzetten.

De PO-Raad en de VO-raad en organiseren op 21 januari een experttafel voor schoolleiders en bestuurders om hiervoor input te verzamelen. Ze volgen dit onderwerp kritisch.

Actieplan sociale veiligheid

In oktober 2014 presenteerden de sectororganisaties het Actieplan sociale veiligheid op school dat onderwijsgevenden waar nodig ondersteuning biedt bij hun dagelijkse inspanningen om pesten in en om school tegen te gaan. Met dit plan houden scholen de vrijheid om pesten integraal aan te pakken op een manier die past binnen het veiligheidsbeleid en de pedagogische visie van de school. Volgens de raden kan pesten daarmee beter worden aangepakt dan met verplichte antipestprogramma’s die Dekker eerder nog wilde. PO-Raad en VO-raad hebben zich daar steeds tegen verzet
Hun plan van aanpak sociale veiligheid heeft mede mogelijk gemaakt dat die specifieke programma’s nu niet worden voorgeschreven.

Oordeel Raad van State

Opmerkelijk is dat de Raad van State (RvS) heeft geadviseerd het wetsvoorstel te heroverwegen. De RvS vraagt zich af of überhaupt een wettelijke regeling nodig is, omdat er al een wettelijke verplichting bestaat om het veiligheidsbeleid op te nemen in de schoolgids en omdat de sectorraden een actieplan hebben opgesteld waar de overtuiging uitspreekt dat scholen hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat voor ieder kind.

Het is nu aan de Tweede Kamer om haar oordeel over het voorstel uit te spreken.