Nieuws Onderwijs en Zorg

Samenwerkende inspecties presenteren Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking, waarmee een integrale aansturing, financiering en manier van werken wordt nagestreefd bij de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Gemeenten zijn bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor deze taken. Voor een goede uitvoering hiervan is ervoor gekozen dat gemeenten bovenlokaal samenwerken en maken alle gemeenten deel uit van één van de gevormde regionale samenwerkingsverbanden. Binnen het nieuwe jeugdstelsel zijn de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de Jeugdwet en het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Het eerste gezamenlijke jaarwerkprogramma van de jeugdinspecties, waarmee zij willen laten zien dat deze integraliteit niet ophoudt bij het maken, implementeren en uitvoeren van beleid, maar logischerwijs ook wordt geïncorpereerd binnen het toezicht, ligt nu voor.  Bij het toezicht op basis van de Jeugdwet treden de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie gezamenlijk op.

Waar hierna wordt gesproken over ‘de inspecties’ worden dan ook deze drie samenwerkende inspecties bedoeld. Daarnaast werken deze drie inspecties samen in het Samenwerkend Toezicht Jeugd, het samenwerkingsverband waarvan ook de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel uitmaken.

jwp-toezicht-jeugd-2015.pdf