Nieuws Onderwijskwaliteit

Internetconsultatie over de wet op het lerarenregister

Het vrijwillig lerarenregister wordt verplicht. Zo wordt gestimuleerd dat alle leraren consequent aan hun professionele ontwikkeling werken. Ook wordt de omschrijving van het beroep van leraar en de professionele ruimte van de leraar in de wet verankerd. Deze componenten zijn in onderlinge samenhang noodzakelijk als borging van de ontwikkeling van het leraarsberoep. De overheid stelt u vragen over de werking van het register.

Doel van de regeling

Het doel is dat alle leraren met ingang van 2017 zoveel als mogelijk voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen en dat zij gestructureerd werk maken van hun bekwaamheidsonderhoud. Goed opgeleide leraren bereiken méér met leerlingen. Omdat de kwaliteit van leraren zo bepalend is voor wat leerlingen en studenten in het onderwijs kunnen bereiken, kan deze kwaliteit niet vrijblijvend zijn. 
De invoering van het vereiste van registratie en nascholing wordt gecombineerd met het omschrijven van het beroep van leraar en met het verankeren van de professionele ruimte van de leraar in de onderwijswetten. Zo wordt namelijk duidelijk op welke onderwijsgevenden in de school de genoemde vereisten betrekking hebben. Ook wordt hiermee gemarkeerd dat de leraren voor hun beroepsuitoefening voldoende zeggenschap toekomt.

U kunt de consultatie vinden op http://www.internetconsultatie.nl/wetophetlerarenregister

concept wetsvoorstel versie internetconsultatie.pdf

memorie van toelichting versie internetconsultatie.pdf