Nieuws Passend Onderwijs

Plan van aanpak invlechting SO -VSO

Met de invoering van passend onderwijs en de Wet kwaliteit (V)SO verandert de verhouding tussen het speciaal en regulier onderwijs.  Scholen voor (V)SO werken steeds nauwer samen met reguliere scholen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  Ook door de verbetering van de onderwijskwaliteit in het (v)so neemt de afstand tussen de verschillende scholen binnen het primair respectievelijk voortgezet onderwijs af. Een nog betere aansluiting van regulier en speciaal onderwijs kan ervoor zorgen dat de overgangen van leerlingen tussen deze vormen van onderwijs soepeler verlopen, dat er meer flexibele  arrangementen mogelijk zijn en dat er nog efficiënter gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen.

Tegelijkertijd is er binnen het (V)SO een ontwikkeling te zien, waarbij het SO en het VSO sterker van elkaar worden onderscheiden. Hierbij is veelal sprake van een andere structuur en gebouw.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat in de bestuursakkoorden voor het primair en voortgezet onderwijs  2014 de ontvlechting van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs is aangekondigd (zie bijlage 1 in de PDF). Afgesproken is dat OCW, de PO-Raad en de VO-raad de ontvlechting verder uitwerken en oplossingen formuleren voor de volgende aandachtspunten: positie van ernstig meervoudig beperkte kinderen, de huisvesting, benodigde vaklokalen binnen het vso en de arbeidsvoorwaarden van onderwijspersoneel. Ook zal er aandacht moeten zijn voor de overgang van po naar vo, professionalisering en medezeggenschap.

Het plan van aanpak in de bijlage bevat een voorstel voor de verdere uitwerking hiervan.

Procesplan invlechting SO - VSO.pdf