Nieuws Algemeen

Brief aan de kamer over oplossingen voor EMB leerlingen

Om ieder kind met ernstige meervoudige beperkingen passende zorg en onderwijs te kunnen geven, worden regels rondom de toelaatbaarheid voor leerlingen met deze beperkingen versimpeld. Dat schrijven staatssecretarissen Sander Dekker (Onderwijs) en Martin van Rijn (Volksgezondheid) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo komt er één landelijke aanvraagprocedure voor toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) , die door de PO- en VO-raad wordt ontwikkeld. Scholen voor (V)SO kunnen met hetzelfde formulier bij verschillende samenwerkingsverbanden een TLV voor het (voortgezet) speciaal onderwijs voor juni leerlingen aanvragen. Nu moeten zij gebruik maken van verschillende procedures zoals die door ieder afzonderlijk samenwerkingsverband zijn opgesteld.

Tevens kunnen scholen voor (V)SO vanaf komend schooljaar een aanvraag indienen voor financiën waarmee ze extra uren ondersteunende  begeleiding en persoonlijke verzorging voor ernstig meervoudig beperkte kinderen kunnen betalen. Geld daarvoor wordt uit de bekostiging van samenwerkingsverbanden gehaald.

Verder wordt er een gesprekshandleiding opgesteld waarmee scholen en ouders het gesprek kunnen voeren over de zorg die op school nodig is voor deze kinderen en de extra kosten die daarmee zijn gemoeid. Deze extra kosten zullen óf van de gemeente óf vanuit de Wet langdurige Zorg betaald moeten worden. Extra geld is niet nodig, het moet alleen maar op een eenvoudige wijze bij de speciale scholen terecht komen.

De bewindslieden komen hiermee tegemoet aan zorgen van ouders van zwaar gehandicapte kinderen en de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar deze kinderen onderwijs volgen. BOSK, de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders, en Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, stuurden hen onlangs een brandbrief. Deze brandbrief wordt van harte ondersteund door de betreffende scholen. Zij vrezen dat hun kinderen binnenkort geen gespecialiseerd onderwijs meer kunnen volgen omdat zij niet of slechts na veel onnodig en moeizaam overleg geld krijgen om deze leerlingen in de klas de benodigde ondersteuning en persoonlijke verzorging te bieden die noodzakelijk is om op verantwoorde wijze onderwijs te kunnen volgen.

De PO-Raad en VO-raad hebben de afgelopen weken uitvoerig met ouders, scholen en het ministerie van Onderwijs en VWS gesproken over oplossingen voor de problemen. De PO-Raad vindt dat ieder kind recht heeft op passende zorg en onderwijs en dat geen leerling tussen wal en schip mag vallen. De nu aangekondigde maatregelen zijn een goed en bescheiden begin. De PO-Raad, de bestuurlijke belangenbehartiger van de (V)SO scholen, houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om te bezien of extra oplossingen nodig zijn. Daarover blijft ze met alle betrokken partijen in gesprek.

 
 

De Tweede Kamer debatteert woensdag 25 maart over dit onderwerp.

brief aan de kamer 20 maart 2015.docx