Nieuws Onderwijs en Zorg

Partijen eensgezind over de brief aan de kamer rond EMB leerlingen

Vandaag, 25 maart vond het ingelaste overleg plaats over de brief aan de kamer rond de problematiek van de EMB leerlingen. In de eerste termijn bleken de partijen vrij unaniem van mening dat met de brief een goede eerste stap is gezet door de inzet van een compensatiefond, een handreiking en ondersteuning bij het gesprek over de inzet van zorgmiddelen.

Maar de kamerleden waren ook van mening dat de uiteindelijke oplossing om het onderwijs voor deze groep, zonder veel bureaucratische rompslomp te waarborgen nog de nodige inspanning vraagt. Een mening die zij delen met de LECSO en de PO-Raad.

De beide staatssecretarissen reageerden aanvankelijk dat er vooral toch ruimte moet zijn voor maatwerk binnen passend onderwijs en zorg,  en dat ook de regie van de ouders belangrijke verworvenheden zijn. Toch constateerden zij ook dat mogelijk nog verdere maatregelen nodig zijn om vooral de bureaucratische ballast te verminderen. Daartoe wordt het gesprek met ouders, scholen, raden  en betrokken ministeries voortgezet.

De staatssecretarissen hebben diverse toezeggingen gedaan waarover de  kamer in de volgende voortgangsrapportage zal worden geïnformeerd. De belangrijkste daarvan betreffen: 

  • de regeling rondom de vereenvoudiging toelaatbaarheidsverklaringen; 
  • de verdeling van de compensatiemiddelen voor het onderwijs; 
  • onderzoek naar inzet van school en inzet van onderwijs;  
  • waar mogelijk een verdere standaardisering van de toekenning van onderwijsbudget vanuit zorgmiddelen zonder regieverlies van ouders;   
  • inventarisatie van de zorgbehoeften van de leerlingen in het speciaal onderwijs vanuit de verschillende zorgvoorzieningen; 
  • versnelde herindicatie voor WLZ en een onderzoek naar de omvang van de doelgroep.