Nieuws Passend Onderwijs

Vragen over bekostiging TLV aan 17, 18 of 19 jarige leerlingen

Ons bereiken de laatste tijd vragen en opmerkingen van leden over beleid van SWV VO mbt einde leerplichtige leeftijd en uitstroom leerlingen op 17 – 18 of 19 jarige leeftijd.

Er zijn SWV VO waar het bereiken van einde leerplichtige leeftijd  geen enkel probleem oplevert voor het wederom verstrekken van een TLV (en de daarbij behorende bekostiging) en aan de andere kant van het spectrum staan de SWV’en die resoluut stellen dat einde leerplichtige leeftijd betekent dat er géén TLV meer wordt afgegeven. Denk hierbij vooral aan de leerlingen die geplaatst zijn in het uitstroomprofiel “dagbesteding’.  Maar we horen ook wel dat het leerlingen betreft in het uitstroomprofiel “Arbeid”. 

LECSO adviseeert onze leden op dit punt duidelijk en stellig maar vooral tijdig met het SWV te communiceren: Basis van die communicatie is uiteraard het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Als daaruit blijkt dat de leerling niet “klaar” is met zijn opleiding vraag je wederom een TLV aan met dito bekostiging. Je kunt hierbij verwijzen naar de WEC, waarin helder wordt aangegeven dat eindleeftijd in het VSO 20 jaar is, zelfs nog met een mogelijkheid tot verlenging.

Wees open in dat gesprek: Laat het SWV je uitstroomcijfers van de afgelopen jaren zien. Die zullen overeenkomen met wat wij in de landelijke cijfers zien:  Er zijn leerlingen, die uitstromen op 17 of 18 jarige leeftijd, er zijn leerlingen die uitstromen op 19 jarige leeftijd, en een zeer gering aantal leerlingen verlengt nog een jaar. Leg uit dat een aantal factoren van belang is, zoals een baan, of een plaats in de SW of een plek in dagbesteding. Leg ook uit, dat je leerlingen niet langer “vasthoudt” dan noodzakelijk: Als een leerling “klaar” is om uit te stromen, dan vertrekt de leerling, je houdt de leerling niet vast omdat er geen werk of dagbesteding is, als de leerling klaar is , dan is de leerling klaar en stroomt hij uit. Zoals gezegd: Dat kun je vast onderbouwen met cijfers van de afgelopen jaren. 

Tegelijkertijd geef je aan dat er meer speelt: namelijk het contact met de gemeente !

Het SWV kan hierin zelf ook een actieve rol spelen, samen met de scholen: In het contact met de gemeente is het van belang aan te geven welke leerlingen “er aan komen”: Niet alleen de leerlingen die gaan uitstromen naar een garantiebaan ihkv de participatiewet (verantwoordelijkheid gemeente)  maar ook het aantal leerlingen dat gaat uitstromen richting “dagbesteding’, ook dat is verantwoordelijkheid van de gemeente. 

We bespreken deze problematiek op landelijk niveau met de VNG, met VWS en SZW. Wij adviseren jullie dit gesprek op regionaal / lokaal niveau te voeren. We willen met jullie voorkomen dat leerlingen “met onbekende bestemming vertrekken”,  thuis achter de geraniums komen te zitten, zonder werk zonder uitkering, zonder opleiding. Dat is een gemeenschappelijke zorg van de scholen en de regio / gemeente. De groep NUGGERS (niet uitkeringsgerechtigden) baart ons veel zorg en die zorg delen we met de ministeries en de VNG.  

Kortom: zoek je SWV als partner in gesprek met de gemeente. De gemeente hoort hetzelfde verhaal van de VNG!!