Nieuws Arbeidstoeleiding

LECSO adviseert scholen contact op te nemen met gemeentes bij uitstroom van leerlingen naar arbeid of dagbesteding

De afgelopen weken kwamen er signalen dat het aantal indicaties over de banenafspraak beperkt is. Er is ook discussie over de criteria die worden gehanteerd om te bepalen of mensen behoren tot de doelgroep. Onlangs hebben VNG, Divosa, Cedris, UWV en SZW aan tafel gezeten om samen te kijken naar de ontwikkelingen.

Afgesproken is dat de komende tijd alles op alles moet worden gezet om te zorgen dat mensen niet tussen wal en schip vallen, vooralsnog gebruikmakend van de bestaande regelgeving.

Analyse doelgroepenregister

De banenafspraak van de sociale partners voorziet in 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De doelgroep bestaat uit mensen die op de wachtlijst voor de Wsw staan, Wajongers met arbeidsvermogen, mensen met een WIW- of ID-baan en mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

De eerste drie groepen komen automatisch in het doelgroepenregister van de banenafspraak terecht. Voor de laatste groep moeten gemeenten een indicatie aanvragen bij UWV.

Uit een eerste analyse werd duidelijk dat er nog geen grote aantallen mensen vanuit de Participatiewet in het doelgroepenregister zitten of door gemeenten aangemeld worden bij UWV.

De nieuwe instroom komt voornamelijk uit het speciaal en praktijkonderwijs (vso en pro). Deze jongeren zitten op dit moment op school. Aan het einde van dit schooljaar, medio 2015, verwachten gemeenten een grote piek in aanvragen om ondersteuning.

De VNG roept gemeenten op om de komende maanden:

  • Goede afspraken te maken met vso- en pro-scholen over de ondersteuning aan en het oppakken van schoolverlaters die zich niet kunnen redden op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om het actief oppakken van de rol die UWV nu speelt in de Wajong-netwerken met scholen.
  • Actieve voorlichting te geven op scholen over de mogelijkheden van de Participatiewet en de dienstverlening van gemeenten aan schoolverlaters en werkgevers.
  • Gebruik te maken van de kennis en deskundigheid van de 35 arbeidsdeskundigen die UWV regionaal heeft vrijgemaakt voor de kennisoverdracht aan gemeenten. De regiomanager UWV heeft de contactgegevens van de betreffende arbeidsdeskundige.
  • Afspraken te maken met UWV over de overdracht van informatie over jongeren die zich melden bij UWV voor de Wajong 2015, maar daarvoor niet in aanmerking komen.

De boodschap van LECSO aan onze leden is: Neem contact op met de gemeente over dit onderwerp. Het gaat niet alleen over de schoolverlaters richting ‘Arbeid’,  maar zeker ook over de schoolverlaters richting “dagbesteding” Daar moet je ook voor bij de gemeente zijn!!  De gemeente moet contact met jullie opnemen., Het gaat altijd over “namen en rugnummers”. Maar een pro actieve rol van onze scholen wordt sterk aangeraden.