Nieuws Expertise

Aanvraag voor subsidie FOOVSO

Vanuit de voormalige verenigingen VMT, LZK3, LVZML en het Landelijk werkverband ZMOK is er een fonds disseminatie mogelijk gemaakt. Dit fonds wordt door LECSO beheerd en beschikbaar gesteld.

De naam van dit fonds is: Fonds Ontwikkeling/ disseminatie Onderwijskundige Vernieuwingen Speciaal Onderwijs.

Doel

Doel van het fonds is om scholen en samenwerkingsverbanden op de hoogte te houden van elders ontwikkelde producten, die vernieuwend werken voor het onderwijs op de scholen.  Hierbij zijn kennis delen, het ontwikkelen van kennis en kennisontsluiting aan de orde.  De producten kunnen voortkomen uit projecten, schoolactiviteiten, taakgroepen, of anderszins en zijn bedoeld om het onderwijs aan kinderen met een beperking te optimaliseren.

Criteria

Voor het beoordelen van aanvragen worden de volgende criteria gehanteerd:

Algemeen:

 • de projectaanvraag wordt ingediend door directeur en/of bestuurder van desbetreffend lid van LECSO
 • het product is relevant voor het onderwijs binnen ‘de extra ondersteuning’ 
 • het product is bruikbaar voor scholen in de huidige vorm . 
 • het product dient het doel: optimaliseren van onderwijs voor kinderen met een beperking en/of kinderen met complexe hulpvraag. . 
 • de vorm is dusdanig, dat het product ‘verspreidbaar’ is, waarbij kennisoverdracht een onderdeel is. . 
 • het product is voorzien van een ‘gebruikswijzer’? . 
 • een ‘doorontwikkeling’ van het product is kansrijk voor meerdere scholen.

Specifiek: .

 • is er sprake van een vernieuwende aanpak?
 • staat het product borg voor een effectieve, efficiënte, resultaatgerichte aanpak?
 • staat het product in verhouding tot de omvattendheid van de problematiek?
 • is er gerede kans, dat het product de kwaliteit van het onderwijs verhoogt? 
 • sluit het product aan bij de huidige praktijk van het passend onderwijs ? 
 • is het hanteren van het product ‘haalbaar’ voor de scholen ? 
 • is het resultaat van het hanteren van het product meetbaar ? 
 • van de aanvrager wordt verwacht, dat men e.e.a. implementeert.
 • is hantering op grond van financiële voorwaarden, realistisch ?

U kunt als LECSO lid een aanvraag indienen. Het reglement vindt u in de bijlage.

In de bijlage vindt U het aanvraagformulier. Aanvragen kan tot 12 mei a.s.

reglement fonds FOOVSO jan 2015.pdf

Aanvraagformulier FOOVSO.doc