Nieuws Algemeen

Variawet (V)SO, wijzigingen maart 2015

Het wetsvoorstel Wijziging (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)SO) is onlangs als hamerstuk behandeld. De staatssecretaris heeft een aantal wijzigingen voorgesteld. Samengevat zijn de belangrijkste veranderingen:

Voor individuele leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kan afgeweken worden van het minimum aantal uren onderwijs.

De mogelijkheid in de WPO voor het tijdelijk verblijven van leerlingen in een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc: op een andere locatie les krijgen dan waar de leerling staat ingeschreven).

Het verduidelijken van het bestaande artikel over leerlingenvervoer: ook leerlingen met een "psychische handicap", kunnen recht hebben op leerlingenvervoer.

Er zijn nadere regels over het meetellen van de onderwijstijd in de WVO en de WPO.

Het regelen dat de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt op de wijze waarop een samenwerkingsverband zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs binnen het opdc.

Voor het voortgezet speciaal onderwijs wordt geregeld dat het vak lichamelijke oefening uitsluitend met een VO-bevoegdheid voor dit vak kan worden gegeven. 

Wet-kwaliteit-vso.pdf

Variawet maart 2015.pdf

Nota_van_wijziging.pdf

Verslag.pdf