Nieuws Onderwijs en Zorg

Vervolg overleg Tweede Kamer rond “financiering EMB leerlingen”.

Zoals wij u hebben laten weten heeft 2 april jl weer een vervolg overleg plaatsgevonden in de Tweede kamer met als onderwerp de problematiek van financiering van EMB leerlingen in het onderwijs.  U kunt op deze site meerdere items terugvinden over dit onderwerp.

Er zijn meerdere moties ingediend, die afgelopen dinsdag, 7 april in stemming zijn gekomen.

Hier kunt u de lijst met aangenomen en verworpen moties vinden.

Aangenomen moties:

  1. Motie van het lid Siderius over toevoegen van het budget voor zorg op school aan de huidige Wlz-indicatie 31497-152
  2. Motie van het lid Voordewind over één loket voor ondersteuningsvragen en klachten 31497-154
  3. Tweede nader gewijzigde motie van de leden Voordewind en Dik-Faber (t.v.v. 31497, nr. 155)
  4. Motie van de leden Voordewind en Dik-Faber over automatisch toevoegen van dagdelen aan de indicatie 31497-156
  5. Motie van de leden Keijzer en Voortman over een gesprekshandreiking voor leerlingen met een Zvw-indicatie 31497-157
  6. Motie van het lid Straus c.s. over aparte aandacht voor meervoudig gehandicapte kinderen 31497-159
  7. Motie van de leden Van Meenen en Bergkamp over één loket voor ouders van chronische zieke kinderen en kinderen met ernstige meervoudige beperkingen 31497-160
  8. Motie van het lid Ypma c.s. over de garantie dat emb-kinderen tot hun 20ste onderwijs kunnen volgen 31497-162
  9. Motie van het lid Ypma over eventuele versnelde herindicatie in de Wlz 31497-164

Daarnaast heeft de staatssecretaris tijdens dat overleg diverse toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer. In ons overleg met OCW, VWS en de ouderorganisaties zullen wij de consequenties van deze toezeggingen en aangenomen moties bespreken én nader uitwerken. Wij zijn daar de afgelopen weken al erg intensief mee bezig geweest, samen met enkele leden die wij gevraagd hebben in dit overleg met ons mee te denken. 

Dit overleg verloopt zeer constructief, de druk vanyuit de Tweede Kamer is ook stevig, gezien de stortvloed aan moties die de staatssecretaris op zich af heeft zien komen. Meerdere leden van de tweede kamer hebben werkbezoeken afgelegd aan verschillende scholen , het resultaat is er naar !!!  

Wij zullen ook de komende periode een beroep doen op de scholen waar EMB leerlingen onderwijs ontvangen om medewerking te verlenen aan een digitaal onderzoek naar de huidige stand van zaken betreffende de financiering. Dit onderzoek zal weer als uitgangspunt dienen voor vervolgafspraken.