Nieuws Passend Onderwijs

Thuiszitten voorkomen

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, zodat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment. Ondanks  alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Vanuit de PO-Raad, VO-raad, VNG, NJI, Gedragswerk, Ingrado en het ministerie van OCW bundelen wij onze krachten om er voor te zorgen dat iedere leerling een passende plek krijgt.

Wat zijn thuiszittende leerlingen?

Onder thuiszittende kinderen en jongeren verstaan we:

  • Leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die niet op een school staan ingeschreven, zonder dat daarvoor op grond van de Leerplichtwet vrijstelling is gegeven(= absoluut verzuim).
  • Leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die wel op een school staan ingeschreven, maar langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimen (= relatief verzuim).

Een jongere die een vrijstelling voor de leerplicht heeft ontvangen is dus geen thuiszitter. Leerplichtigen kunnen om verschillende redenen (tijdelijk) worden vrijgesteld van de leerplicht, bijvoorbeeld omdat ze op psychische of medische gronden niet kunnen deelnemen aan (volledig) onderwijs, of omdat  ze onderwijs volgen in het buitenland. Ouders moeten bij de leerplichtambtenaar een beroep doen op een vrijstelling. Bekijkt u hier de leerplichtwet.

 

 Gezamenlijke aanpak

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind. Van alle betrokkenen mag dus worden verwacht dat ze zich maximaal inzetten om thuiszitten te voorkomen. En als het zich toch voordoet, dit zo snel mogelijk op te lossen. Hiervoor zijn de afgelopen jaren verschillende acties in gang gezet, zoals verbetering van de registratie, versterking van de leerplichtfunctie, inzet van onderwijsconsulenten en komen tot een sluitende regionale thuiszittersaanpak. Verschillende regionale initiatieven laten zien dat een actieve gezamenlijke aanpak van scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en ouders de sleutel is voor succes.

Toolbox met documenten en websites over thuiszitters
Als onderdeel van de thuiszittersaanpak zijn de afgelopen jaren veel brochures, handreikingen, modellen en websites ontwikkeld. We hebben al deze documenten verzameld in een handige toolbox.