Nieuws Arbeidstoeleiding

Nadere informatie werkproces beoordeling arbeidsvermogen van leerlingen in het VSO

De Werkkamer, overlegorgaan van gemeenten en sociale partners, heeft op basis van de eerste maanden van 2015 vastgesteld dat het aantal verzoeken van gemeenten voor een beoordeling doelgroep banenafspraak achterblijft bij de verwachtingen.

Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met sociale partners, de VNG en UWV afgesproken om de werkprocessen van de beoordeling voor de doelgroep banenafspraak aan te passen. Ook de rol van de vso-, pro-scholen en entreeopleidingen wordt aangepast.

In de brief in de bijlage leest u wat er verandert voor de leerlingen en voor de rol van de  school. UWV informeert scholen hierover omdat scholen leerlingen kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een beoordeling bij UWV.

De aanpassingen gaan in op 1 juli; een beoordeling aanvragen kan al vanaf 15 juni. UWV noemt hieronder de belangrijkste aanpassingen. De Programmaraad heeft gemeenten hiervan op de hoogte gesteld, deze brief vindt u op www.samenvoordeklant.nl.

Beoordeling arbeidsvermogen

Vanaf 1 juli voert UWV de Beoordeling arbeidsvermogen uit. Bij deze beoordeling onderzoekt UWV of iemand arbeidsvermogen heeft en in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. En zo nee, of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Met deze indicatie wordt iemand opgenomen in het doelgroepregister. Als uit de beoordeling blijkt dat iemand geen arbeidsvermogen heeft, dan bekijkt UWV of hij een Wajong-uitkering kan krijgen. Dat alles gebeurt in één beoordeling.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding naar werk wanneer er sprake is van arbeidsvermogen.

De aanpak hiervan kan per gemeente verschillen. Vanaf 15 juni kunnen uw leerlingen zelf via uwv.nl een Beoordeling arbeidsvermogen bij UWV aanvragen. Deze kunnen zij samen met een ouder, begeleider, mentor of iemand van de gemeente invullen.

De rol van  school bij de beoordeling

De school krijgt een adviserende rol bij de Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen. Zij heeft immers veel informatie over de mogelijkheden van leerlingen richting participatie. Leerlingen en hun ouders/verzorgers wordt daarom aangeraden om het aanvraagformulier samen met de school in te vullen. Dit is niet verplicht, maar wel erg behulpzaam voor een goede beoordeling. 

Scholen wordt gevraagd de brief en toelichting onder de aandacht te brengen van de ouders en het verdient aanbeveling om hen zo goed als mogelijk te helpen bij het invullen van de aanvraag. De rol van de scholen is in dit proces van groot belang.

Brief aan scholen 11 juni 2015 def.pdf

Bijlage bij brief aan scholen 11 juni 2015.pdf

Registratieformulier schoolverlaters 11 juni 2015.pdf