Nieuws Passend Onderwijs

Zevende voortgangsrapportage passend onderwijs

Het eerste jaar van passend onderwijs zit er bijna op. De start is goed verlopen. Dat is de conclusie in de 7de voortgangsrapportage passend onderwijs die de staatssecretaris 12 juni naar de tweede kamer stuurde. Er wordt beter gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en thuiszittende leerlingen komen steeds beter in beeld.

Er zijn maatregelen getroffen om de knelpunten op te lossen voor het onderwijs aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Passend onderwijs is nog niet klaar en vraagt op diverse thema’s nog doorontwikkeling zoals vermindering van de bureaucratie een het vergroten van de differentiatiemogelijkheden in de klas. Ook dient er meer aandacht te zijn voor de betrokkenheid van ouders.   Met een uitgebreid monitoringprogramma worden de ontwikkelingen de komende jaren gevolgd. 

LECSO sluit over het algemeen aan bij de bevindingen van de staatssecretaris: passend onderwijs is redelijk goed van start gegaan. Echter, er is ook een hoop werk te doen. Onze scholen kennen bijvoorbeeld in een aantal gevallen de problematiek rondom de TLV's. 

LECSO zal kritisch de ontwikkelingen volgen met onder meer speciale aandacht voor de uitwerking van de regelingen voor de EMB-leerlingen (zijn de knelpunten hiermee daadwerkelijk opgelost?), de ontwikkelingen binnen de regio’s met negatieve verevening en krimp (komen er geen leerlingen in de knel?) en de voortgang van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpzorg (wordt er meer preventief ingezet in aansluiting op het onderwijs?). Bovendien kijken we kritisch naar de afwikkeling van het tripartite akkoord.

Alle informatie en alle documenten zijn terug te vinden op de site van passend onderwijs.


.

Zevende-voortgangsrapportage-passend-onderwijs-juni-2015.pdf