Nieuws Passend Onderwijs

Lange termijnevaluatie passend onderwijs van start

Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) start vanaf mei 2015 met de Langetermijnevaluatie passend onderwijs. Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Na een lange voorbereidingsperiode gaan nu daadwerkelijke veranderingen van start in de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra steun nodig hebben. Een integrale evaluatie is opgezet om beleid en praktijk van informatie te voorzien over implementatie en effecten.

In het consortium is kennis gebundeld van vier commerciële onderzoeks- en adviesbureaus, drie universiteiten en één hogeschool. Voor dit onderzoek is 3 miljoen euro door het ministerie van OCW beschikbaar gesteld via het NRO. Dit bedrag loopt op tot een bedrag van 5,3 miljoen euro wanneer de evaluatie naar behoren verloopt. In principe loopt het onderzoek tot en met 2020. Wel zal in het najaar van 2017 worden gekeken naar nut en noodzaak van continuering van de evaluatie, wat eventueel kan betekenen dat het onderzoek daarna wordt beëindigd.

De onderzoekers beginnen in mei 2015 met de langetermijnevaluatie. Daarbij bouwen ze voort op resultaten van de kortetermijnevaluatie waarvan de resultaten binnenkort beschikbaar komen. In het onderzoek worden alle voor passend onderwijs relevante onderwijssectoren betrokken: primair en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Meer achtergrondinformatie vind u op de site van NRO