Nieuws Passend Onderwijs

Regelingen ernstig meervoudig beperkte leerlingen

In de bijlagen treft u de uitwerkingen aan van de toezeggingen en moties tijdens het overleg tussen de staatssecretarissen van OCW en VWS en de Tweede Kamer op 25 maart j.l.. 

Het betreft  het landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheids-verklaring voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen; de regeling bijzondere bekostiging en de inrichting van een expertteam onderwijs-zorgconsulenten.  

 

De verschillende uitwerkingen beogen de knelpunten op te lossen die scholen en ouders ervaren in het onderwijs aan leerlingen met ernstige, meervoudige beperkingen (emb).

 

We wijzen de scholen op de, in de bijzondere regeling bekostiging opgenomen, uiterste aanvraagdatum van  15 september.


bijlage 1 richtlijn_emb_leerlingen_0.pdf

Bijlage 2 Formulier TLV aanvraag EMB.pdf

Bijlage 3 regeling bijzondere bekostiging.pdf

Bijlage 4 Handreiking-onderwijs-en-zorg-gesprekshandleiding.pdf