Nieuws Passend Onderwijs

BTW vrijstelling detacheringen blijft.

Ook na 1 augustus 2016 is een btw-vrijstelling van toepassing voor bepaalde werkzaamheden tussen samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de daarin deelnemende scholen. Deze toezegging heeft staatssecretaris Dekker recent gedaan tijdens het algemeen overleg van de Tweede Kamer over het Passend Onderwijs. Met Prinsjesdag 2015 wordt deze toezegging door het ministerie van Financiën meegenomen in de brief aan de Kamer.

Definitieve btw-vrijstelling
Naar verwachting zal in het fiscale eindejaarsbesluit formeel worden geregeld dat samenwerkingsverbanden per 1 augustus 2016 aangemerkt worden als sociaal-culturele instelling, zodat ze een beroep kunnen doen op de btw-vrijstelling voor de activiteiten die zij als zodanig verrichten. Daarmee wordt de overgangsmaatregel vervangen door een wettelijke btw-vrijstelling.

Aan toepassing van de wettelijke vrijstelling zijn wel voorwaarden verbonden. Zo mogen geen exploitatieoverschotten behaald worden, tenzij deze overschotten ook weer worden aangewend voor de btw-vrijstelde activiteiten. Daarnaast kunnen ook specifieke voorwaarden worden gesteld aan het verkrijgen van de erkenning als sociaal-culturele instelling of de activiteiten waarvoor deze erkenning geldt. Of dit gebeurt, en welke voorwaarden worden gesteld, zal komende tijd duidelijk worden.

Ook heeft de staatssecretaris aangegeven dat ambulante begeleiding, wanneer leerlingen op een reguliere school gespecialiseerde ondersteuning ontvangen vanuit een school voor speciaal onderwijs, btw-vrijgesteld is. Dit is recent in de rechtspraak bevestigd, en wordt door de staatssecretaris van Financiën is het eerstvolgende beleidsbesluit verwerkt.

Wet passend onderwijs
Op dit moment kunnen samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en daarin deelnemende scholen bij wijze van overgangsmaatregel gebruik maken van een btw-vrijstelling. Deze overgangsmaatregel is ingevoerd op 1 augustus 2014 met de Wet Passend Onderwijs, maar is op dit moment niet gekoppeld aan een specifieke wettelijke btw-vrijstelling.

De huidige btw-vrijstelling geldt voor werkzaamheden binnen een samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de daarin deelnemende scholen. Voorwaarde is dat de werkzaamheden worden verricht in het kader van het ondersteuningsplan zoals dit voortvloeit uit de Wet primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs.

De overgangsmaatregel geldt echter niet voor instellingen die onderwijs aan visueel gehandicapte en dove of slechthorende kinderen verzorgen (cluster 1 en 2 instellingen) en mbo-instellingen. Wellicht kan in die situaties wel een beroep worden gedaan op een andere btw-vrijstelling. Wanneer een mbo-instelling bijvoorbeeld samenwerkt met een instelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs is de bovenstaande vrijstelling weliswaar niet aan de orde, maar kan wel de onderwijsvrijstelling van toepassing zijn.