Nieuws Arbeidstoeleiding

Internetconsultatie: recht op toelating bij mbo-instelling voor aankomend studenten

LECSO roept haar leden op om mee te doen aan een internetconsultatie rondom de toelating van leerlingen op het MBO. 

Jongeren kunnen niet meer onterecht of om onduidelijke redenen geweigerd worden wanneer zij zich aanmelden voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 en voldoen aan de vooropleidingseisen. Zij krijgen het recht op toelating. Een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat de overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo moet verbeteren, is online gezet voor internetconsultatie (www.internetconsultatie.nl). Het voorstel regelt tevens een vaste landelijke aanmelddatum in het mbo en geeft aankomend mbo-studenten recht op een studiekeuzeadvies.  

Minister Bussemaker wil met deze maatregelen jongeren beter voorbereiden op een zelfstandige en waardevolle positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De bewindsvrouw maakt zich zorgen over de overstap naar het mbo, die voor veel jongeren niet soepel verloopt.  

Jaarlijks stappen ruim 100.000 leerlingen over van het voortgezet onderwijs (vo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Nog te veel jongeren beginnen uiteindelijk niet aan de mbo-opleiding, of vallen aan het begin van de opleiding al uit, vaak als gevolg van het maken een verkeerde studiekeuze. Het wetsvoorstel van minister Bussemaker moet daar een einde aan maken. De bewindsvrouw wil meer aandacht en begeleiding van middelbare scholen, mbo-instellingen en gemeenten voor deze groep jongeren bij de overstap naar een vervolgopleiding, door hen meer duidelijkheid en zekerheid te geven over hun talenten en daarbij passende mogelijkheden in het middelbaar beroepsonderwijs. 

Een belangrijke maatregel is het invoeren van een landelijk aanmeldmoment in het  mbo  (1 april), voordat de leerlingen eindexamen doen in het voortgezet onderwijs. Dit dwingt de jongeren op tijd na te denken over de keuze voor een vervolgstudie. Aankomend studenten die zich op tijd aanmelden hebben recht op een studiekeuzeadvies. Samen met een goede loopbaanbegeleiding (LOB), dat al begint in het voortgezet onderwijsmoet dit leiden tot een betere overstap naar het mbo en minder schooluitval. 

 De internetconsultatie duurt vier weken, tot medio september. Minister Bussemaker zal daarna de reacties beoordelen en naar verwachting in het najaar een definitief wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State sturen.

LECSO heeft nog wel een aantal vragen na lezing van de voorstellen van de minister. In het kort gaat het dan over:

  1. Klopt het nu, dat er bij de toelating geen extra voorwaarden gesteld mogen worden b.v. rol van beperkingen, gedragsproblematieken, etc.  buiten die opleidingen, die bij Ministeriële Regelingen zijn aangewezen ? (b.v. sport, kunst)
  2. Als dat zo is, hoe wordt het criterium ‘vol’ dan gehanteerd ? (opleidingsplekken, voldoende docenten, voldoende gebouwelijke voorzieningen etc. – of toch nog……?)
  3. Mag een leerling een intake weigeren ?
  4. Als,  gezien de ondersteuningsbehoefte, een team of een ROC niet beschikt over de middelen om deze ondersteuning te geven, mag er dan geweigerd worden ? 
  5. Het beroepsperspectief is erg opgehangen aan de beschikbare bpv-plekken, dan wel een  duidelijk arbeidsmarktperspectief voor alle leerlingen. Wat, als er juist voor die leerling met die beperking in realiteit nooit een plek zal zijn in dat beroepenveld ? Is er dan wel een toelatingsrecht?
  6. Wat betekent het leveren van (wettelijk verplichte) informatie? Moet er ook over gesproken kunnen worden; kan er ook uitgewisseld worden in gesprekken over arbeidsperspectieven met deze leerling/deze ouders en zijn er gezamenlijke acties te ondernemen, om dit helder te krijgen? 
  7. Mag een leerling zich melden voor een oneindig aantal opleidingen ?
  8. Levert de regeling van die drie jaar, drie opleidingen zonder ‘op te schieten’ problemen op voor juist VSO-leerlingen, die erg zoekende zijn b.v. cluster 4 leerlingen, die soms even ‘het licht zien’ en dan weer afhaken en daarna weer inhaken ? Kunnen die om die reden worden afgewezen ?

Wetsvoorstel aanmelddatum en toelatingsrecht.pdf