Nieuws Algemeen

Reactie LECSO over wetsvoorstel toelating MBO.

De PO-Raad en LECSO hebben overwegend met instemming kennisgenomen van het Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs.

Het doel van dit wetsvoorstel is om de overstap van jongeren naar het mbo goed te laten verlopen en daarbij de positie van de student te versterken. De PO-Raad en LECSO zien inderdaad veel elementen in het wetsvoorstel die ertoe bij zullen dragen dat deze overstap goed kan gaan verlopen, waarbij tevens de positie van de student wordt versterkt.

 Maar laten we starten met een puntje van kritiek op het wetsvoorstel: Slechts op 2 plaatsen in het wetsvoorstel wordt het voortgezet speciaal onderwijs genoemd als opleiding, van waaruit leerlingen met de juiste vooropleidingseisen kunnen doorstromen naar het MBO. We stellen het op prijs dat expliciet in het wetsvoorstel wordt opgenomen: “Overal waar VO staat, dient VO / VSO gelezen te worden. “

 Verheugend is dat het recht op toelating wordt gegarandeerd voor alle leerlingen die voldoen aan de vooropleidingseisen. De beperkingen van jongeren (bv specifieke fysieke beperkingen of gedragsmatige beperkingen) mogen geen rol spelen bij de toelating.

Uiteraard mits er geen sprake is van een “aangewezen opleiding door de Minister, waarbij dit wel aan de orde is”.  We denken hierbij  bv aan opleidingen op het gebied van sport. Het is een goede zaak dat die extra toelatingscriteria ruim voor de inschrijftermijn bekend moeten worden gemaakt.  We zijn wel benieuwd op welke wijze en voor  welke opleidingen deze extra criteria vastgesteld gaan worden.

Het lijkt ons zéér wenselijk dat in dat proces externe deskundigen, bv arbeidskundigen verbonden aan revalidatiecentra (met een afdeling arbeidsintegratie) als het gaat om jongeren met lichamelijke beperkingen een belangrijke rol gaan spelen. Uiteraard zijn ook experts vanuit het verwijzend VSO bereid hier over mee te denken. Doel blijft immers de overgang van jongeren zo soepel mogelijk te doen laten verlopen.

Het beeld dat MBO instellingen leerlingen eventueel afwijzen vanwege hun ondersteuningsbehoefte, gedrag uit het verleden, leeftijd of een veronderstelde ‘niet schoolbaarheid” kan hiermee worden uitgewist. De rol van ondersteuningsbehoefte en specifieke leerling problematieken worden niet meer genoemd in de toelatingsprocedure. Als een jongere voldoet aan de vooropleidingseisen, ongeacht waar de leerling deze vooropleiding heeft genoten, is hij toelaatbaar !

Prima onderdelen van het wetsvoorstel zijn de vaste inschrijfdatum, de verplichting tot het uitwisselen van gegevens, een toelatingsrecht tot niveau 2- 3-4 opleidingen, het instellen van een verplichte intake procedure en de mogelijkheid voor studie-advisering. Terugmelding van de aanmelding, hetzij bij de school van herkomst als de leerling daar nog ingeschreven staat, dan wel bij de gemeente als er geen oorspronkelijke school meer “in beeld is” , voorkomt het tussen wal en schip vallen van leerlingen.

 Een lastig punt blijft de problematiek rond het aantal toelatingen per opleidingen: Wanneer is er geen plaats meer en welke procedure gaat de opleiding hanteren ?  Het is goed te lezen, dat de opleiding per 1 februari het aantal opleidingsplaatsen bekend moet maken en geen extra toelatingscriteria mag opstellen, noch extra toetsen of beoordelingsgesprekken mag invoeren als er sprake is van een teveel aan inschrijvingen.

We zijn erg benieuwd naar de transparante objectieve procedure, bv loting of volgorde van aanmelding. We stellen voor dat ook per 1 februari de opleidingen bekend maken op welke wijze zij gaan handelen indien er sprake is van een teveel aan inschrijvingen .

Namens PO-Raad en LECSO,

Marc Cantrijn,

Beleidsadviseur.