Nieuws Expertise

Oproep voor voorstellen voor veldpublicaties

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) dat zich richt op het onderwijs aan leerlingen met een beperking, is in 2012 gestart met de Reeks Veldpublicaties Speciaal Onderwijs. Onlangs is deel vier uitgegeven en verspreid, getiteld “leesonderwijs aan leerlingen die niet of nauwelijks spreken”

Het doel van deze Veldpublicaties is, conform het redactiestatuut (artikel 2): “… de ontsluiting, borging en verspreiding van praktische en wetenschappelijke kennis op het brede gebied van speciaal onderwijs... [met inbegrip van Passend Onderwijs]” voor scholen voor speciaal onderwijs.Het streven is om 2 à 3 Veldpublicaties per jaar uit te geven. LECSO draagt zorg voor de financiering en verspreiding, in eerste instantie gericht op haar eigen leden en voorts op Nederlandse overheids- en onderwijsinstellingen die zich professioneel met speciaal onderwijs bezig houden.

Om de reeks Veldpublicaties te kunnen continueren is de redactie afhankelijk van de aanlevering van manuscripten. In eerste instantie denken wij aan wetenschappelijke (scriptie)onderzoeken uitgevoerd door studenten en/of medewerkers van universiteiten en hogescholen, die voldoen aan de in het redactiestatuut gestelde criteria. Met dit bericht willen wij u verzoeken om geschikte manuscripten ter beoordeling aan de redactie aan te bieden.

Voorafgaand aan publicatie wordt expliciete toestemming gevraagd middels een toestemmingsverklaring. Deze verklaring is zodanig opgesteld dat de auteurs de vrijheid behouden om het manuscript of delen ervan ook elders ter publicatie aan te bieden (zie bijlage 2).

Op dit moment fungeert een redactie die het mandaat heeft van LECSO en bestaat uit de volgende leden: Albert Boelen en Eric Rietkerk (LECSO), Jan van der Burg (Radboud Universiteit/St. Maartenskliniek) en Jan de Moor (Radboud Universiteit) De redactie streeft naar een landelijke werving van manuscripten via persoonlijke benadering van hoogleraren, lectoren en docenten. 

Wij verzoeken u hierbij om voor 1 december 2015 manuscripten bij de LECSO aan te leveren ter attentie van Gerda Valster, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht .

LECSO_VP_Flyer_2015.pdf