Nieuws Onderwijs en Zorg

Onderwijs, revalidatie en ouders sámen succesvol rond kind met beperking

Negen scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra ontvingen het EKEP (Eén kind één plan) Keurmerk tijdens het LOOK (Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie) Symposium 2015. Zij stimuleren kinderen met een beperking met één gezamenlijk ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind en dat is afgestemd op de bijdragen van onderwijzers, artsen en ouders. Het LOOK  Symposium, dat gehouden werd op 4 november in Utrecht, had als thema 'Nieuwste ontwikkelingen in samenwerking tussen onderwijs en kinderrevalidatie'. Martijn Klem, directeur van de BOSK en voorzitter van  LOOK, reikt daar vanmiddag de allereerste plaquettes van het EKEP Keurmerk uit. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door LECSO.

De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. In onderwijs, zorg en opvoeding werken school, revalidatiecentrum en ouders helaas niet altijd optimaal met elkaar samen. Gehandicapte kinderen worden daardoor over- of onderbehandeld en onvoldoende voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven als volwassene.

In Nederland wordt daarom op tal van deze scholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders gewerkt vanuit de filosofie EKEP (één kind één plan); een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. Om scholen en revalidatiecentra hierin te helpen of hieraan te toetsen is het essentieel de kwaliteitskenmerken en indicatiecriteria transparant en toetsbaar te maken. Vanuit die gedachte is het EKEP Keurmerk ontwikkeld, één van de nieuwe ontwikkelingen die bij het congres onder de aandacht wordt gebracht. Er wordt momenteel gewerkt aan het vervolg op dit Keurmerk.

In de afgelopen twee jaar heeft een projectgroep op initiatief van LOOK in samenwerking met het veld, de onderwijsinspectie, beleidsmedewerkers van Revalidatie Nederland en keurmerk- en visitatiedeskundigen een vragenlijst ontwikkeld, om te toetsen of speciaal onderwijs scholen in Nederland en de daaraan verbonden afdelingen kinderrevalidatie van een revalidatiecentrum in aanmerking komen voor het EKEP Keurmerk. Deze omvat vragen over diverse kwalificaties en dient als verantwoording om in aanmerking te komen voor het EKEP Keurmerk. Als deze door alle betrokken partijen is ingevuld, inclusief ouders, en aan alle gestelde voorwaarden werd voldaan, komen school én revalidatiecentrum samen in aanmerking voor het EKEP Keurmerk. Negen scholen en centra voldoen allemaal aan de gestelde eisen, en zij ontvangen dan ook tijdens het LOOK Symposium 2015 het EKEP Keurmerk.

Martijn Klem reikt de plaquettes van het EKEP Keurmerk uit aan de volgende trotse bezitters -in alfabetische volgorde-:
Mytylschool en revalidatiecentrum Adelante Valkenburg (SO+VSO) Mytylschool Ariane de Ranitz - en revalidatiecentrum Hoogstraat (SO+VSO) Utrecht Mytylschool en revalidatiecentrum De Twijn-Vogellanden (SO+VSO) Zwolle Mytylschool en revalidatiecentrum Heliomare (SO) Wijk aan Zee Mytylschool het Kroonpad- (SO) Stichting ViaReva revalidatiegeneeskunde Apeldoorn Mytylschool Lichtenbeek - en revalidatiecentrum Groot Klimmendaal (SO)Arnhem Mytylschool Roosendaal - revalidatieafdeling van het Bravisziekenhuis (SO+VSO) Mytylschool en revalidatiecentrum Roessingh (SO + VSO) Enschede Mytylschool en revalidatiecentrum Trappenberg (SO + VSO) Huizen

LECSO wil deze scholen en revalidatiecentra van harte feliciteren met het behalen van het EKEP Keurmerk.

We zijn verheugd dat met dit aantal nu ongeveer een derde van de scholen en instellingen het EKEP Keurmerk heeft en zien het als opstap voor de scholen en centra die het nog niet hebben.

Wilt u ook als school samen met het  revalidatiecentrum in aanmerking komen voor het EKEP Keurmerk? Dan kunt u zich aanmelden bij Marike Willems, via marike@bosk.nl