Nieuws Arbeidstoeleiding

BORIS Magazine

Beste collega's,

Hierbij het laatste BORIS magazine.

Vanaf dit jaar kunnen alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (uitstroomperspectief Arbeid) en het praktijkonderwijs beschikken over alle voorzieningen van het werkend leren die in het mbo zo succesvol toeleiden naar arbeid. 

Het werkend leren heeft in het mbo al vele jaren een rendement boven de 80%. dat wil zeggen dat acht van de tien leerlingen na afloop van de opleiding een baan heeft in het bedrijf waarin ze zijn opgeleid. Dat gegeven is voor de werkgevers aanleiding om de instroom van jongeren met een beperking via het werkend leren krachtig te ondersteunen. Het helpt de jongeren aan werk en uiteraard helpt het de bedrijven bij het bereiken van hun participatiedoelstelling. 

Met steun van het ministerie van OCW heeft de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de toolbox van het werkend leren aangepast en uitgebreid tbv het VSO en het PRO. De jongeren worden opgeleid voor de delen van de mbo-programma's die ze in het bedrijf kunnen uitvoeren. Aan het eind van de opleiding ontvangen ze een praktijkverklaring waarop staat wat ze kunnen met het stempel daarop van de bedrijfstak die hun inzet in alle bedrijven garandeert. Het bedrijf krijgt aanvullende scholing om de jongeren te kunnen begeleiden.

Onder de projectnaam Boris heeft SBB samen met de scholen voor VSO en PRO de aanpak ontwikkeld. Vanaf dit schooljaar is die beschikbaar voor alle scholen en voor alle leerbedrijven. Het heeft de steun van het ministerie van OCW, de werkgevers- en werknemersorganisaties en de scholenorganisaties van het vso en praktijkonderwijs. 

Met deze aanpak wordt de bestaande infrastructuur uit het mbo ingezet voor de participatie van jongeren met een beperking in arbeid. Dat is een doelmatige benutting van overheidsmiddelen en spaart zowel onderwijskosten als uitkeringen. Vanwege de brede steun voor de aanpak en de beschikbaarheid van alle leerbedrijven in Nederland bevordert de aanpak samenwerking op regionale schaal tussen scholen, bedrijfsleven en overheid. 

Drie onderdelen zijn van belang:

-        BORIS-Werkverkenner: het regionaal matchen van competenties, profiel en interesses van de leerling aan werkprocessen op een leer-werkplek in postcodegebied. Kosteloos beschikbaar voor VSO en PRO

-        Praktijkloket: Je kunt per leerling werkprocessen programmeren uit de kwalificatiestructuur, erkend leerbedrijf is noodzakelijk inclusief praktijkopleider uit dat leerbedrijf. Scholen kunnen kostenloos gebruik maken van praktijkloket, OCW betaalt dit schooljaar.

-        Certificeren Werkprocessen: Praktijkverklaring, met logo van de brancheorganisatie.

In het Borismagazine wordt verslag gedaan van de aanpak, van de instrumenten die daarin worden gebruikt en van de ervaringen die er al mee zijn opgedaan. Het magazine kunt u hieronder downloaden maar is ook te vinden op http://www.borisbaan.nl/files/2015/Boris-magazine-2015.pdf

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Will Seignette via w.seignette@s-bb.nl en 06 23 946 656.

In dit Magazine het laatste BORIS nieuws, zoals dat ook in de verschillend eregionale bijeenkomsten over en voor het voetlicht is gebracht.

 

 

Boris-magazine-2015.pdf