Nieuws Algemeen

Aangenomen moties bij kamerdebat Krimp

Er gebeurt momenteel veel op het gebied van wetgeving rondom de krimp en fusietoets op scholen. De laatste weken weken werden de volgende moties in de Tweede Kamer aangenomen.

Motie 4 (VVD-PvdA): Verzoekt de regering bij de beoordeling van initiatieven van scholen die een beroep doen op de experimentenwet de factor krimp als expliciet toelatingscriterium te hanteren voor een positieve beoordeling. UITLEG STASS KRIMP WORDT MEEGEWOGEN.
 
Motie 5 (VVD-CDA): Verzoekt de regering als richtinggevende stap mee te nemen dat de fusietoets, met behoud van de invloed van medezeggenschap en ouders, zodanig wordt aangepast dat scholen die binnen 5 jaar met een leerlingendaling van 7,5% of meer geconfronteerd worden (en waarbij het lage leerlingenaantal in absolute zin tot problemen leidt) niet langer toetsplichtig zijn en dit voorstel mee te nemen in de veldraadpleging.
 
 
Motie 9: Verzoekt de regering om schoolbesturen of medezeggenschapsraden de gelegenheid te geven om bij het CFTO een vertrouwelijke pre-toets te vragen aan de hand van een compleet aangeboden fusie-effectrapportage.
 
Motie 10 (VVD-PvdA): Verzoekt de regering bij een nieuw bekostigingssystematiek expliciet rekening te houden met de effecten van krimp en eventueel hiervoor de noodzakelijke aanpassingen te maken.
 
Motie 11 (samen met CDA-PvdA, SP, SGP):  verzoekt het kabinet, advies te vragen bij de Onderwijsraad over de voor- en nadelen van het introduceren van een kleine scholentoeslag in het voortgezet onderwijs en dit advies te betrekken bij de verdere uitwerking van de voorstellen tot vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek in het - voortgezet onderwijs.
 
Motie 12 (PvdA-CDA-SP): verzoekt de regering tijdens de veldraadpleging zorgvuldig te onderzoeken op welke manier de normen van de fusietoets ook in de toekomst zo goed mogelijk recht kunnen doen aan de keuzevrijheid, menselijke maat én behoud van onderwijsvoorzieningen in gebieden waarin sprake is van demografische krimp.