Nieuws Algemeen

Aangenomen moties Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft dinsdag 15 maart de volgende moties aangenomen die voor het speciaal onderwijs van belang (kunnen) zijn:

Debat financiën aangenomen moties
- CDA (nr 132): verzoekt het kabinet er bij de sociale partners in de Stichting van het Onderwijs op aan te dringen op korte termijn tot een reductie van de bovenwettelijke ww-uitkering te komen en de vrijkomende middelen in te zetten voor echte banen voor onderwijspersoneel
- PvdA: verzoekt de regering in kaart te brengen waar dalende leerlingenaantallen in krimpregio’s ten koste dreigen te gaan van goed en bereikbaar onderwijs met een dekkend aanbod en de Kamer na het zomerreces, doch voor het plenaire debat over de Rijksbegroting voor OCW, hierover te informeren en aan te geven welke financiële en onderwijsinhoudelijke opgave dit met zich meebrengt,

Debat onderwijs2032 aangenomen moties
- CU, PvdA, VVD, CDA: verzoekt de regering, bij de verdere uitwerking van onderwijs2032 praktische vaardigheden in het primair onderwijs en het opleiden van vakmensen in het vmbo en het praktijkonderwijs nadrukkelijk vorm te geven in samenwerking met leraren, scholen in het vakonderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners,
- PvdA, CU, GL (nr 288): verzoekt de regering ervoor te zorgen dat leraren, leerlingen, schoolleiders en ouders gezamenlijk de discussie voeren over de invulling en vormgeving van het onderwijs op hun school en dat de keuzes die zij gemaakt hebben in het schoolplan worden opgenomen;
- PvdA, CU, GL (nr 289): verzoekt de regering te bevorderen dat:

  • in de nascholing en professionalisering van leraren gerichte aandacht is voor het omgaan met verschillen, het gebruik van ICT en curriculumontwikkeling;
  • het opleiden van nieuwe generaties leraren binnen opleidingsscholen, een samenwerking van school en lerarenopleiding, wordt geïntensiveerd zodat theorie en praktijk meer dan nu met elkaar worden verweven;
  • er overeenstemming komt over het ontwikkelen van 'brede' vakoverstijgende educatieve bachelors en masters, zowel op hbo als wo-niveau, die studenten voorbereiden op het moderne beroep van leraar, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs;
  • er universitaire opleidingen voor het primair onderwijs worden ontwikkeld;

- VVD (nr 290): Constaterende dat in het advies Onderwijs 2032 onder burgerschap onderwerpen zoals de democratische rechtstaat en de mensenrechten worden verstaan, maar niet de waarden van Nederland;
Verzoekt de regering achter alle docenten en schoolleiders te gaan staan die deze waarden een centrale rol in het onderwijs willen geven in het belang van de leerlingen, zich uit te spreken tegen zelfcensuur en handelingsverlegenheid aan te pakken;
Verzoekt voorts de regering om het Ontwerpteam 2032 de opdracht te geven de fundamentele Nederlandse waarden stevig te verankeren bij het ontwerpen van burgerschap in het kerncurriculum zodat aan docenten houvast en richting wordt gegeven om deze discussies met hun leerlingen te voeren,
- VVD, GL, SGP, CU, PvdA (nr 291): Verzoekt de regering om het Ontwerpteam 2032 te verzoeken een leerlingenklankbordgroep in te stellen die een behoorlijke omvang heeft en periodiek reflecteert op de voorstellen van het Ontwerpteam 2032,
- CDA, SGP, CU (nr 292): Verzoekt het kabinet om bij de vervolgstappen met betrekking tot curriculumontwikkeling die verband houden met kleuters, specifieke aandacht te geven aan hun ontwikkelingsfase, bijvoorbeeld door de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) daar bij te betrekken,
- Kuzu (nr 293): verzoekt de regering om ouders en Ouders&Onderwijs, waar het mogelijk en zinvol is, te betrekken bij de activiteiten en de werkzaamheden van het Ontwerpteam2032,
- SGP, CDA, CU, VVD: verzoekt de regering, bij de herziening van de kerndoelen recht te doen aan de bijzondere status van het Nederlands als eigen taal, basisscholen vrijheid te laten behouden wanneer zij beginnen met onderwijs in het Engels – met inachtneming van een nader te bepalen eindniveau - en meer oog te hebben voor de beheersing van grenstalen;
verzoekt de regering tevens onderzoek te laten doen naar de beste manier om Engels te leren zonder dat dit ten koste gaat van het Nederlands voor leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand en het Ontwerpteam 2032 te verzoeken dit onderzoek te vertalen naar een wijze waarop ook deze leerlingen in staat gesteld worden het eindniveau voor zowel Nederlands als Engels te realiseren,
 
VAO werkdruk in het onderwijs ingediende moties (stemmingen volgende week dinsdag)
Sp: - Overbodige administratieve taken: te informeren welke administratieve taken niet meer uitgevoerd hoeven te worden. ontraden
- Overwerk en overuren niet uitbetaald worden: deze van 17/18 uit te betalen en hier middelen voor ter beschikking te stellen ontraden
 
PvdA: - Doorbraakproject ict: ict en verlagen werkdruk, binnen dbp hier aandacht aan te besteden laat oordeel aan de kamer
-  Pilot regelluwe scholen die tot de zomer loopt, voorlopige opbrengsten zijn ook voor andere scholen nuttig; de opbrengsten breder te delen zodat meer scholen hier hun voordeel mee te kunnen doen en in overweging te nemen na de pilot periode ook voor niet alleen excellente scholen laat oordeel aan de kamer
 
CDA: - Pilot regelluwe scholen: verzoekt om ruimere toelatingsvoorwaarden, ook scholen met basisarrangement (samen met d66, sp, sgp) ontraden