Nieuws Algemeen

Cito-eindtoets vanaf voorjaar 2018

Vanaf voorjaar 2018 wordt de cito eindtoets ook in het speciaal onderwijs afgenomen. Vanaf dan zal er een adaptieve eindtoets, 'toets op maat' beschikbaar zijn die op basis van een eerste deel toetst of het zinvol is om ook met deel twee en/of drie verder te gaan. 

Het CvTE geeft daarbij wel aan dat de toegankelijkheid en de aanpassingen van de items voor alle leerlingen met een beperking, pas in 2020 zal zijn  gerealiseerd. Daarnaast is de vraag relevant of alle leerlingen alle toetsvragen moeten krijgen of slechts een deel  (bijv. blinde leerlingen krijgen geen vragen over ruimtelijk inzicht). Voorstel is om daarvoor leerlingprofielen te ontwikkelen met een daarop afgestemde selectie van de toetsvragen.

Deelname niet altijd verplicht
Voor onderstaande groepen leerlingen is het maken van een eindtoets PO wettelijk niet verplicht. Deze leerlingen mogen wel deelnemen aan de Centrale Eindtoets.

  • Zeer moeilijk lerende leerlingen.
  • Meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is.
  • Leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Inmiddels doen jaarlijks al zo’n 65 scholen voor speciaal onderwijs vrijwillig mee aan de eindtoets.