Nieuws Algemeen

'De staat van het onderwijs'

Op woensdag 13 april heeft de inspectie van het onderwijs 'De staat van het onderwijs 2014-2015' gepresenteerd. De belangrijkste bevindingen over het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn:

  • Bijna alle scholen hebben een basisarrangement (meer dan 90%). Bij de scholen die dat niet hebben schieten vooral de leerlingzorg en de evaluatie van de leerresultaten tekort. Het onderwijs wordt nog te weinig planmatig uitgevoerd. Vaak zijn veelvuldige wisseling van management en teamleden hier dan mede debet aan.
  • Steeds meer leerlingen in het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs doen eindexamen. De meeste leerlingen doen staatsexamen maar ook het aantal leerlingen dat examen doet als extraneï is gestegen.
  • Hoewel de systematische kwaliteitszorg nog vaak achterblijft maken veel scholen op dit punt een veelbelovende ontwikkelingen door.  
  • De meeste scholen slagen erin een leeromgeving te creëren waarin leerlingen zich overwegend veilig voelen. Op sommige scholen heerst echter een risicovol schoolklimaat met veel incidenten. De problematiek van de leerlingen stelt hoge eisen aan de (ortho)-pedagogische vaardigheden van de directie en teamleden.  
  • De eerste effecten van passend onderwijs zijn zichtbaar maar met grote regionale verschillen door onder andere de verevening. Opvallend is de afname van instroom van residentiele leerlingen i.v.m. kortere behandelduur en verdere ambulantisering en thuisnabije zorg.   

Inspectie geeft twee belangrijke aandachtspunten mee aan het speciaal onderwijs:

  • Het voorkomen van incidenten verdient meer aandacht; beheersing en regulering gaan vaak goed.
  • Er is meer gezamenlijke inspanning nodig van scholen (zowel regulier als speciaal) en ketenpartners om optimale kansen voor leerlingen te creëren en om thuiszitten te voorkomen.

Het volledige rapport vindt u hier.