Nieuws Passend Onderwijs

Aanvullende bekostiging EMB 2016 - 2017

Het aanvraag formulier bijzondere bekostiging basisscholen en (v)so scholen 2016 – 2017 is gepubliceerd. Het formulier is hieronder bijgevoegd, of hier te downloaden.

Bij vraag 9 kunt u weer een aanvraag indienen voor extra bekostiging tbv EMB leerlingen. U dient zich daarbij uiteraard te houden aan de voorwaarden genoemd in artikel 35 van de regeling bekostiging.

Ons is gebleken dat de omschrijving van een leerling met een ernstig meervoudige beperking in genoemd artikel 35 vorig jaar tot wat verwarring heeft geleid bij enkele van onze leden. Ten overvloede willen wij u erop wijzen dat de omschrijving EMB leerling in dit artikel niet voor meerdere uitleggen vatbaar is.

Het gaat om 'een leerling met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen, voor wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig is, die op 1 oktober 2015 ingeschreven stond op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en voor wie het bevoegd gezag bekostiging categorie 3 (hoog) ontvangt.'

Bij vraag 9 in het bovengenoemde formulier vult u het aantal leerlingen in, dat aan deze omschrijving voldoet. Uw aanvraag dient uiterlijk 15 september 2016 te zijn ingediend.

bijzondere-bekostiging-2016-2017.pdf