Nieuws Passend Onderwijs

Regeling personele bekostiging 2016-2017 bekend

De nieuwe regeling bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2016-2017 is gepubliceerd. De Gemiddelde Personele Last (GPL) voor het onderwijzend personeel, en daarmee ook het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, is verhoogd met 0,228 procent. Daarnaast is het bedrag van de prestatiebox fors toegenomen.

Prijsaanpassingen
De prijsaanpassingen ten opzichte van de laatst aangepaste regeling personele bekostiging 2015/2016 (d.d. 15 oktober 2015) zijn:

  • Het resterende functiemixbudget voor het kalenderjaar 2016 is nu verdisconteerd in de regeling bekostiging (circa € 6 miljoen.). In totaal is nu ca. €350  miljoen toegevoegd aan de lumpsum in het kader van het actieplan leerkracht.
  • In de regeling bekostiging was voor 2016 al 2,89 procent toegevoegd aan de personele bekostiging in het kader van het loonruimteakkoord. Vanaf 1 januari 2016 zou de ophoging in totaal 3,04 procent moeten bedragen: 1 procent aanvullende kabinetsbijdrage per 2015 plus de uitkomst van de reeds vastgestelde uitkomst van het referentiemodel 2016 à 2,04 procent. Het verschil van 0,15 procent per 1 januari 2016 is nu ook verwerkt in de regeling bekostiging 2016-2017.
  • Conform de afspraken in het bestuursakkoord  is het bedrag dat per schooljaar 2016/2017 beschikbaar wordt gesteld via de prestatiebox, opgehoogd met € 47 per leerling tot een bedrag van bijna € 129 per leerling.

In deze regeling bekostiging 2016-2017 is nog niet de compensatie verwerkt voor de stijging van de ABP-premiestijging van 1 procent per 1 april 2016.
Hier vindt u de regeling bekostiging 2016/2017 en hier een aangepast indicatief overzicht van bekostigingsmutaties zoals deze voor de komende jaren verwacht worden.