Nieuws Passend Onderwijs

Schadelastrapportages

Aan het Participatiefonds is gevraagd om het verloop van het betrokken personeel in beeld te brengen en de komende jaren te monitoren. Het Participatiefonds heeft hiervoor in het voorjaar van 2013 een nulmeting gedaan. De respons was echter te laag waardoor de gegevens geen betrouwbaar beeld gaven.
Vervolgens is naar alternatieven gekeken om de landelijke gevolgen van het akkoord te monitoren. Gekozen is om kwantitatieve en kwalitatieve data te gebruiken als basis voor een tussenrapportage.

In de bijlage staan de kwantitatieve data. Allereerst de uitkeringskosten per regio en naar geboortencohorten in tabelvorm (1). Daarna de opbouw per periode en het verschil ten opzichte van de eerdere periode. Als laatste een tabel met de uitkeringskosten per schoolbestuur die zijn ontstaan in de periode 1 augustus 2014 t/m 1 mei  2016.

Schadelast.pdf