Nieuws Arbeidstoeleiding

Actieve inclusie: nadere informatie deelnemerscontrole doelgroep pro/vso

Het Agentschap SZW heeft met het Ministerie van OCW (DUO) afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling met betrekking tot de eisen die aan de ESF deelnemers (doelgroep pro/vso) worden gesteld. Deze afspraak heeft betrekking op de programmaperiode 2014-2020.

Meer in het bijzonder: DUO beschikt over diverse leerling-gegevens. Een deel van deze gegevens (leeftijd en/of leerjaar, geïndiceerd onderwijs en inschrijving aan een school voor pro/vso) komen overeen met de voorwaarden die gesteld worden aan de ESF doelgroep pro/vso.
De afspraak tussen Agentschap en DUO heeft betrekking op de gegevens die u zowel richting DUO als richting het Agentschap verantwoord. 
Meer praktisch: voor het ESF project neemt u in uw eigen projectadministratie (nog steeds) alle gegevens op, zoals omschreven in de Subsidieregeling ESF 2014-2020 c.q. het Handboek Projectadministratie. Deze gegevens hoeft u echter (in beginsel) niet meer verder te onderbouwen met objectieve stukken.
 
Bij het indienen van de einddeclaratie verstrekt u aan het Agentschap SZW een lijst met daarin opgenomen het BRIN-nummer van de betreffende onderwijsinstelling alsmede de BSN-nummers van de ESF deelnemers.


Het Agentschap SZW zal deze gegevens op beveiligde wijze doorleiden aan DUO. 
DUO zal vervolgens per BSN-nummer een opgave doen of er is voldaan aan de genoemde ESF kenmerken (oftewel, hoort er bij dit BSN-nummer een leeftijd van minimaal 15 jaar of ouder dan wel een derde leerjaar of hoger, betreft het leerling aan een pro/vso en in welke maanden was de leerling ingeschreven). 
Indien DUO op de betreffende onderdelen bevestigend antwoordt is daarmee de controle op de deelnemersadministratie voor dit onderdeel afgerond. 
Ingeval van een negatief antwoord zal voor het betreffende onderdeel alsnog een aanvullende onderbouwing moeten worden aangeleverd (bijv. als het BSN-nummer foutief is of de leerling komt niet voor in de administratie van DUO, dan dient u dit alsnog te staven). Uitgangspunt is dat dit dan bekend gemaakt wordt, alvorens de controle op de projectlocatie wordt uitgevoerd. Het Agentschap SZW gaat er van uit dat deze werkwijze een forse vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen op het gebied van de ESF deelnemersadministratie oplevert.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon van het Agentschap SZW.