Nieuws Passend Onderwijs

Negende voortgangsrapportage passend onderwijs

Op 22 juni 2016 is de negende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. In deze rapportage staan de belangrijkste ontwikkelingen beschreven, zoals:

De landelijke cijfers laten zien dat meer leerlingen een plek krijgen in het reguliere onderwijs en dat het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is gedaald. Ook het aantal leerlingen met lwoo daalt; het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs stijgt licht.

Op steeds meer plekken wordt verdergaande samenwerking verkend tussen scholen voor regulier en speciaal onderwijs. Ook de samenwerking tussen het onderwijs en gemeenten op het terrein van de jeugdhulpverlening komt op gang, maar een echt gezamenlijke aanpak vraagt nog veel tijd en inzet.

Samenwerkingsverbanden werken aan het bestrijden van onnodige bureaucratie, de vormgeving van het kwaliteitsbeleid en het verbeteren van het intern toezicht. Maar dat is zeker nog niet in alle regio's opgelost.

Passend onderwijs is nog niet af en vraagt ook de komende tijd van alle partners de nodige inzet en tijd.

1012037 Negende voortgangsrapportage passend onderwijs.docx