Nieuws Onderwijskwaliteit

Een toekomstbestendig LVS

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een bijeenkomst op 7 oktober a.s. van 13.30 uur tot 15.00 uur (locatie NDC Den Hommel, te Utrecht). Wij informeren u dan over het Programma van Eisen LeerlingVolgSysteem (LVS)/ LeerlingAdministratieSysteem (LAS) en de handreiking inkoop die door een zestal besturen (HUB Noord Brababant, de Onderwijsspecialisten, Aloysius, Boor, De Kleine Prins, Heliomare) in samenwerking met Kennisnet en LECSO zijn ontwikkeld voor (v)so-scholen.

Dit Programma van Eisen is tot stand gekomen via een versnellingsvraag binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT van de PO-Raad (versnellingsvraag PO-raad).

Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag met zoveel mogelijk besturen (of beslissingsbevoegden) die geïnteresseerd zijn in een ander LVS of hun huidige LVS willen aanpassen, in overleg treden. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we leveranciers van deze producten beter bewegen tot het leveren of aanpassen van een LVS dat voldoet aan het door ons opgestelde Programma van Eisen. Gezien de kleinschaligheid van onze sector is het bundelen van onze krachten noodzakelijk om de markt in beweging te krijgen. Een eerste marktverkenning door de betrokken besturen heeft het beeld versterkt dat samenwerking en vraagbundeling in het (v)so zeer gewenst is.

Naast het Programma van Eisen en de handreiking willen we u informeren over een gestandaardiseerde doelgroepenbeschrijving die tevens in dit kader door een inhoudelijke werkgroep vanuit de scholen is ontwikkeld en inmiddels veel bijval krijgt vanuit de sector.

In de bijlage vind u een korte toelichting. De presentaties tijdens deze bijeenkomst zijn in handen van voornoemde partners in het project LVS/LAS.

Bent u bezig met de oriëntatie op een nieuw LVS, bent u geïnteresseerd in het Programma van Eisen en wilt u samenwerken met andere besturen ter voorbereiding op uw aanbesteding meldt u dan hier aan voor de bijeenkomst van 7 oktober.

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om deze bijeenkomst bij te wonen, maar wel geïnteresseerd zijn, geef dan uw naam, naam bestuur/school, plaats en emailadres door via info@lecso.nl o.v.v. LVS/LAS. Wij sturen u dan de stukken toe en informeren u over de vervolgstappen.


informatie_LAS-LVS_V-SO.pdf

1a_PvE LVS voor het (V)SO_v4.pdf

1b_Handreiking uitvraag voor inkoop LVS voor het (V)SO_bijlage1_v3.pdf

1c_Invulformulier PvE LVS in het (V)SO_bijlage2_v1.xlsx