Nieuws Algemeen

Leeftijdsgrenzen bij toekennen van toelaatbaarheidsverklaring

Samenwerkingsverbanden stellen zelf de procedure en criteria vast voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Enkele samenwerkingsverbanden stellen een leeftijdsgrens als criterium. Boven een bepaalde leeftijd komt een leerling dan niet meer in aanmerking voor een toelaatbaarheidsverklaring voor (voortgezet) speciaal onderwijs binnen dat samenwerkingsverband. Dit omdat er alternatieven kunnen zijn voor leerlingen die de leeftijdsgrens overschrijden.
 
In de Wet op de expertisecentra (art. 39, vierde lid) staat dat leerlingen toegang hebben tot het so tot aan het einde van het schooljaar waarin zij veertien jaar worden en tot het vso tot en met het schooljaar waarin ze twintig jaar worden. Een leeftijdsgrens lager stellen dan respectievelijk veertien of twintig jaar is in tegenspraak met de wet. De inspectie stelt zich op het standpunt dat een samenwerkingsverband dient te handelen in het belang van de leerling. Als het samenwerkingsverband een leeftijdsgrens wil hanteren, bijvoorbeeld om financiële redenen, zal het samenwerkingsverband dus per geval moeten afwegen of het in het belang is van de leerling om de so- of vso-school te verlaten en een volgende stap te maken. Als dit niet in het belang is van de leerling, kan het samenwerkingsverband niet weigeren de leerling toe te laten tot de so-school of de vso-school op grond van het overschrijden van een leeftijdsgrens.

[bericht is overgenomen uit nieuwsbrief van Inspectie van het Onderwijs.]