Nieuws Passend Onderwijs

Algemeen Overleg Passend Onderwijs

Op 29 juni vond het algemeen overleg plaats in de kamer naar aanleiding van de Negende Voortgangsrapportage Passend Onderwijs. De conclusie van de kamer was dat passend onderwijs weliswaar op gang komt maar vooral nog beter moet. Het aantal thuiszitters vraagt om een concrete uitwerking van het thuiszitterspact met het liefst harde afspraken over te behalen tussendoelstellingen aan het einde van dit jaar. De staatssecretaris zegde deze niet toe maar wel zijn inzet op een voortvarende aanpak.

Diverse kamerleden vroegen zich af of de vermindering van het aantal leerlingen in het (v)so ook daadwerkelijk betekent dat deze leerlingen nu een passend aanbod krijgen in de reguliere scholen. Zij toonden zich verheugd over de toezegging van een kwalitatieve analyse hiervan. De constatering dat leraren over het algemeen minder tevreden zijn dan diegenen die aan de knoppen draaien kreeg breed aandacht. Middelen die niet bij de leerling terecht komen, overbodige bureaucratie en een verhoogde werkdruk werden in dit kader herhaaldelijk genoemd.

Ook de discussie rond een landelijk niveau van basisondersteuning kwam opnieuw aan de orde. De staatssecretaris relativeerde de groei van het aantal Leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs en wees op oplossingen die nu al genomen kunnen worden om bureaucratie te verminderen. Rond de besteding van de middelen en de differentiatiecapaciteit van leraren volgt nader onderzoek.

Tenslotte werd gehamerd op een snellere besluitvorming rond het kunnen inzetten van maatwerk. Daarover zegde de staatssecretaris toe in overleg te gaan met particuliere initiatieven om hun expertise in te kunnen zetten in het regulier onderwijs. Ook worden de mogelijkheden verkend om af te wijken van de minimale onderwijstijd van 50% voor leerlingen voor wie dat niet haalbaar blijkt. Inzet van onderwijsveld in een zorginstelling is en wordt niet mogelijk.