Nieuws Passend Onderwijs

Landelijk model doelgroepen so en vso.

Naast een Programma van Eisen LVS/LAS hebben inhoudelijk deskundigen van een aantal schoolbesturen een model Standaardisering Doelgroepen ontwikkeld (zie bijlagen). Tijdens een landelijke bijeenkomst op 19 januari 2016 zijn de eerste concepten van dit model toegelicht en besproken.

Met deze standaardisering beogen we verschillende doelen:

  • Gemeenschappelijke taal binnen (v)so (LECSO) over ‘onze’ doelgroepen nu schoolsoorten zoals Mytyl, MG, ZML, ZMOK, LZK of  Cluster 3 en 4 formeel niet meer bestaan;
  • Bundelen van expertise voor verschillende doelgroepen om zowel op regionaal als landelijk niveau speerpunten in beleid te kunnen definiëren;
  • Duidelijkheid bieden naar de verschillende samenwerkingsverbanden;
  • Meer gezamenlijke invloed op ontwikkelagenda van potentiële LVS leveranciers;
  • En eventueel nog andere gebruiksmogelijkheden.


Vooralsnog gaat het om een concept dat nog verder ontwikkeld moet worden. Dat willen we doen met het veld. Daarnaast zijn we in overleg met andere stakeholders als SLO,  CED en inspectie die daarin ook een belangrijke bijdrage kunnen hebben.
Standaardisatie gaat alleen werken als het breed gedragen en gebruikt wordt in het veld. Daarom willen we na de zomer, tijdens de regiobijeenkomsten van LECSO, graag ingaan op het gebruik en de doorontwikkeling van dit model.
 
Via deze link kunt u zich inschrijven voor een bijeenkomst bij u in de buurt: De data en locaties van deze bijeenkomsten zijn:

  • 5 oktober 2016:   Van der Valk Hotel, Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem.
  • 6 oktober 2016:   Van der Valk Hotel, Balkenweg 1, 9405 CC Assen.
  • 10 oktober 2016: Van der Valk Hotel, Amsterdamseweg 505, 6816 VK Arnhem.
  • 12 oktober 2016: Van der Valk Hotel, A. Fokkerstraat 100, 4462 ET Goes.
  • 13 oktober 2016: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven.

2a_Landelijk model doelgroepindeling VSO_v1.pdf

2b_Invulwijzer ondersteuningsbehoeften_bijlage1_v1.pdf

2c_Kijkwijzer leerkenmerken_bijlage2_v1.pdf

2d_Kijkwijzer Eindtermen leerstandaard SO_bijlage3_v1.pdf

2e_Kijkwijzer eindtermen Leerstandaard VSO_bijlage4_v1.pdf