Nieuws Passend Onderwijs

Monitor Leerlingenvervoer: vervolgmeting 2015

De monitor Leerlingenvervoer in Nederland, vervolgmeting 2015 is beschikbaar. De rapportage geeft inzicht in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de regeling leerlingenvervoer én de bijbehorende kosten. Het is een vervolg op de monitor over 2013, die als nulmeting geldt.

Voornaamste resultaten uit de monitor 2015

  • In schooljaar 2014/15 maakten 73.000 leerlingen gebruik van de vervoersregeling, dat is een daling van 7% t.o.v. 2012/13.
  • De totale vervoerskosten bedroegen ca. € 222 miljoen; een daling van 5% t.o.v. 2012.
  • De belangrijkste reden voor de daling van de vervoerskosten is de (autonome) ontwikkeling van het aantal leerlingen.
  • Het percentage leerlingen dat een vervoersvoorziening krijgt is 3,4%. Vooral bij de grotere gemeenten zijn de percentages iets gedaald t.o.v. 2012/13.
  • Bijna een kwart van de leerlingen die gebruik maken van de regeling leerlingenvervoer gaat naar het speciaal basisonderwijs (22%), bijna twee derde (67%) van de leerlingen gaat naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. In 2013 lagen deze percentages respectievelijk op 23% en 65%.
  • 80% van de gebruikers wordt vervoerd met aangepast vervoer (busje of taxi), evenals in 2012/13.
  • Dit aangepast vervoer maakt 93% van de kosten uit, tegenover 95% in 2012.
  • 18% van de gebruikers wordt vervoerd op grond van de gewenste signatuur van de school.
  • Dit is inclusief de 9% van de leerlingen die ook op grond van een handicap worden vervoerd. Deze groep zou altijd worden vervoerd, maar naar een school dichterbij.

Drie metingen
Het ministerie van OCW laat de ontwikkelingen van leerlingenvervoer volgen met een landelijke monitor, met metingen in 2013, 2015 en 2017. De eerste meting was in in 2013, de laatste vervolgmeting in 2017. Daarmee komt in beeld hoe de aantallen vervoerde leerlingen en de kosten zich ontwikkelen na de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014.

Meer informatie:
Het volledige rapport Leerlingenvervoer in Nederland vervolgmeeting 2015 en het VNG-dossier Leerlingenvervoer