Nieuws Passend Onderwijs

Verzuimregister primair onderwijs

Net als alle andere onderwijssectoren gaat het primair onderwijs binnenkort met een digitaal verzuimregister werken. Dit register helpt om het verzuim goed in beeld te hebben en het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen.


Noodzaak verzuimregister
Alle kinderen hebben recht op een passende plek in het onderwijs. De inzet van passend onderwijs is het terugbrengen van het aantal leerlingen dat niet naar school gaat. Daarom is het belangrijk de juiste verzuimgegevens te hebben. Een goede registratie leidt tot betrouwbare informatie over het aantal leerlingen dat verzuimt en over de duur van het verzuim.
 
Verzuimregister DUO
Voor het melden van verzuim gebruiken scholen voortaan het verzuimregister bij DUO. De huidige werkwijze wordt vervangen door een digitale melding. Dit betekent dat scholen verzuim sneller kunnen melden en er eerder actie mogelijk is. Vanaf 1 januari 2017 zijn scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verplicht om het leerlingenverzuim te melden via het verzuimregister. Voordat alle basisscholen en sbo-scholen het register ook moeten gebruiken, wordt hiermee eerst proefgedraaid in een aantal gemeenten vanaf 1 januari 2017.
 
Leerlingenadministratiesysteem
Voor de digitale verzuimmeldingen moet uw LAS worden aangepast. DUO heeft hierover afspraken gemaakt met de softwareleveranciers. Per 1 januari 2017 zijn alle softwarepakketten aangepast. Vanaf dat moment kunnen scholen verzuimmeldingen rechtstreeks vanuit hun leerlingenadministratiesysteem naar DUO sturen.
 
Uniforme werkwijze
Met het verzuimregister komt er een uniforme werkwijze voor het registreren van verzuim. Zo komt de leerling beter in beeld. Een uniforme registratie leidt ook tot betere informatie op landelijk niveau.

Meer informatie
Na de zomer komt DUO met meer informatie over de exacte wijzigingen. Die informatie kunt u dan ook op onze website vinden.