Nieuws Passend Onderwijs

Aangenomen moties - juli 2016

Begin juli was het laatste kamerdebat voor het zomerreces. Daarbij werden twee moties aangenomen die voor het passend onderwijs en praktijkonderwijs van belang zijn.

Passend onderwijs

SP: Constaterende, dat specifieke doelgroepen onderwijsgerechtigde minderjarigen (zoals een deel van de hoogbegaafde. leerlingen) geheel of gedeeltelijk verblijven binnen een zorginstelling, maar uitgesloten zijn van het volgen van onderwijs, omdat de financiering van de combinatie van zorg en onderwijs niet of zeer slecht is geregeld,
constaterende, dat een behandeltraject met een combinatie van zorg en onderwijs voor veel leerlingen de weg terug is richting het (reguliere) onderwijs,
verzoekt de regering, scenario's uit te werken welke mogelijkheden er zijn om bovenregionale voorzieningen die zowel zorg als onderwijs aanbieden te financieren en de Kamer hierover voor 1 maart 2017 te informeren,
 
CDA, PvdA: Overwegende dat schoolbesturen een zorgplicht hebben ten aanzien van bij hen ingeschreven leerlingen en het onderwijs gericht moet zijn op een ononderbroken ontwikkelingsproces;
Constaterende dat desondanks enkele duizenden kinderen thuiszitten of zonder overheidsbekostiging bij 'particuliere instellingen passend onderwijs krijgen;
Constaterende dat schoolbesturen vaak huiverig zijn om maatwerkoplossingen te bieden voor leerlingen waarbij een deel van het onderwijs wordt verzorgd op een andere locatie dan de school die van overheidswege wordt bekostigd,
terwijl die samenwerking de doelmatige inzet van de beschikbare middelen kan bevorderen;
Verzoekt het kabinet te bevorderen dat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden ten behoeve van het leerrecht van kinderen, samenwerken met externe (particuliere) onderwijs- en zorgaanbieders, waarbij leerlingen die (deels) maatwerk ontvangen op een andere locatie dan de school waar zij staan ingeschreven, ook in aanmerking komen voor bekostiging.

De volgende motie werd aangehouden:
D66, SP: verzoekt de regering, geen onderzoek in te stellen, maar een voorziening te treffen waarbij meerderjarige leerlingen die op een cluster 3-onderwijsinstelling ingeschreven staan, aanspraak op een Wajong-uitkering kunnen maken en de reeds aangenomen motie onverkort uit te voeren.

Participatiewet
Aangaande de participatiewet werd de volgende motie aangenomen:
PvdA: Overwegende dat (voormalige) leerlingen uit het praktijkonderwijs een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben en het van belang is die positie te verbeteren;
Overwegende dat de kans dat de stage die leerlingen uit het praktijkonderwijs bij een werkgever lopen na het behalen van een diploma wordt omgezet in een baan fors wordt vergroot als een dergelijke baan meetelt als 'garantiebaan' in het kader van de Wet Banenafspraak en Quotum;
Verzoekt de regering het op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken dat leerlingen uit het praktijkonderwijs, net zoals dat eerder is gebeurd bij leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs, automatisch (dat wil zeggen zonder beoordeling) in het zogenaamde `doelgroepenregister' worden opgenomen.