Nieuws Onderwijskwaliteit

So en vso-scholen gezocht voor pilot Ontwikkelingsperspectief

In het kader van het verminderen van administratieve lasten voor so- en vso-scholen, start de PO-Raad in september met een pilot waarmee de mogelijkheden voor doorlevering van de uitstroomgegevens (ontwikkelingsperspectief) via mijn.vensters.nl aan de Inspectie van het Onderwijs worden verkend.
Doelstellingen van de pilot zijn om via mijn.vensters.nl
(1) het aanleveren van de uitstroomgegevens door scholen eenvoudiger te maken
en (2) de bevraging van de Inspectie volledig te vervangen.

In deze pilot onderzoeken we wat nodig is om de gegevens door te leveren en testen we met so- en vso-scholen uit hoe dit werkt. Wilt u hieraan bijdragen? Doe dan mee aan deze pilot!

Wat wordt van u verwacht bij deelname aan de pilot?
U vult de uitstroomgegevens 2015-2016 van uw leerlingen via mijn.vensters.nl. Het gaat om dezelfde uitstroomgegevens die ook met de ‘Vragenlijst uitstroom scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs’ door de Inspectie worden opgevraagd. De uitstroomgegevens die u via mijn.vensters.nl aanlevert, hoeft u niet nogmaals aan te leveren bij de Inspectie. Na afloop van de invulperiode vult u een evaluatievragenlijst in.

Wat krijgt u terug voor deelname aan de pilot?
U heeft directe invloed op de wijze van aanlevering van uw uitstroomgegevens. Wanneer uit de pilot blijkt dat deze wijze van aanlevering werkt en wenselijk is, dan zal dit systeem beschikbaar komen voor alle so- en vso-scholen.
U krijgt uw uitstroomgegevens overzichtelijk teruggekoppeld in de rapportage ‘Gerealiseerd Ontwikkelingsperspectief’ in het besloten deel van mijn.vensters.nl. Deze rapportage laat zien hoe de daadwerkelijke uitstroombestemming van uw leerlingen zich verhoudt tot de verwachte uitstroombestemming.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Stuur een mail naar scholenopdekaart@poraad.nl onder vermelding van ‘pilot ontwikkelingsperspectief so en vso’. Geef bij het aanmelden de volgende zaken aan ons door:
Naam, e-mail en telefoonnummer van de contactpersoon voor deze pilot op uw school. Deze contactpersoon heeft een mijn.vensters.nl-account nodig (die wij ook voor u kunnen aanmaken).
Vensters schoolcode (bijvoorbeeld: 12345-00AA-000).
Gaat het om een so- en/of vso-school?

Als u vragen heeft over de pilot, kunt u contact opnemen met scholenopdekaart@poraad.nl.