Nieuws Algemeen

Afspraken om aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt, om regio’s in staat te stellen actie te ondernemen om het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen. Het gaat nu met name om ‘kwetsbare jongeren’ en we weten, dat het dan met name gaat om leerlingen vanuit vso, pro en mbo.

In regio’s wordt daarover overleg gevoerd, worden plannen gemaakt en er is ook in bescheiden mate financiële ondersteuning mogelijk (zie hier de officiele bekendmaking in de Staatscourant).

De positie van het vso is in die regeling en naar wij vernemen in een aantal regio’s nog niet erg ‘stevig’. Navraag levert op, dat de ‘lijn’ bij het bijeenroepen van zo’n regionaal overleg plaatsvindt via de samenwerkingsverbanden vo. Dáár zal een vertegenwoordiging gevormd moeten worden, om over deze problematiek in gezamenlijkheid mee te praten. Daar, waar het samenwerkingsverband er niet adequaat op kan reageren, wordt ook hier en daar een beroep gedaan op individuele schoolbesturen met vso-afdelingen. In gevallen, waar u daar vragen over hebt als vso of wellicht graag wilt deelnemen, is de beste weg om binnen het samenwerkingsverband te vragen, hoe de vertegenwoordiging ‘loopt’. Laat in ieder geval onze inbreng als vso niet ‘verlopen’ en wend je tot het samenwerkingsverband in die gevallen, waarin je (nog) niet meepraat in de regio over VSV.