Nieuws Expertise

Onderzoekswerkplaats POINT Tilburg

Een derde werkplaats Onderwijsonderzoek in het Primair Onderwijs krijgt NRO-subsidie voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018. Binnen de derde werkplaats werkt een Tilburgs consortium samen onder de naam POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent).

Doel van de werkplaatsen is om in een tweejarige pilot te bouwen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek. Deze pilot is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en het NRO.

De werkplaats POINT heeft als doel een duurzame professionele leergemeenschap vorm te geven rondom passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. POINT werkt aan (door)ontwikkeling van kennis, methodieken voor signalering en begeleiding van (hoog)begaafdheid, en leerkrachtstrategieën voor passende begeleiding en motivering. Door een kennisknooppunt te vormen worden de opgedane kennis en ervaringen in Tilburg en omstreken gedeeld. Ook wordt er een digitale werkplaats ingericht.

Aanleiding en doelstelling
Onderwijsonderzoek sluit niet altijd aan bij de vragen die leven in de onderwijspraktijk en scholen blijken veelal ‘object van onderzoek’ in plaats van actief te participeren in onderzoek zodat opgedane kennis ook helpt bij het verbeteren van het onderwijs, zo stellen PO-Raad en NRO. Om die reden is een ontwikkeltraject gestart om de mogelijkheden en beperkingen in beeld krijgen van structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, hogescholen en universiteiten in een werkplaats onderwijsonderzoek. Vragen uit de onderwijspraktijk vormen de basis voor onderzoek. Het uiteindelijke doel is dat de kwaliteit van het onderwijs verder verbetert op basis van kennis over wat wel en niet werkt in de onderwijspraktijk.

Over de werkplaatsen Onderwijsonderzoek
Drie samenwerkingsverbanden, bestaande uit schoolbesturen uit het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten, krijgen subsidie via het NRO voor een ‘Werkplaats Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs’. Doel van deze werkplaatsen is om in een tweejarige pilot te bouwen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek. De subsidie van 372.000 euro per werkplaats is door het Ministerie van OCW beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt er een landelijk traject gestart waarin opgedane kennis gaandeweg de twee jaar al wordt gedeeld naar andere belangstellenden.