Nieuws Algemeen

Handreiking gegevensuitwisseling

Een school werkt samen met diverse partijen in de regio, zoals de jeugdhulp, leerplichtambtenaar, jeugdgezondheids­ zorg, Jeugd­GGZ, gemeente, politie, en wijkteams/CJG’s. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling. Hierover heeft het NJI een handreiking uitgegeven.

In deze handreiking (uitgave NJI, 2016) komt achtereenvolgens aan bod wat wordt verstaan onder het verwerken van persoonsgegevens, gegevensuitwisseling binnen de school, uitgangspunten voor gegevensuitwisseling met externe samenwerkings­ partners, doelbinding en transparantiebeginsel, rechten van ouder(s) en/of leerling, de grondslagen voor rechtmatige verwerking, bijzondere persoonsgegevens en geheimhouders, zo beperkt mogelijke gegevensuitwisseling en tot slot dossiervoering.

De Handreiking gegevensuitwisseling, voor scholen die samenwerken met externe partners is hier te dwonloaden