Nieuws Arbeidstoeleiding

Implementatiescan en participatie, regionale afstemming

De door ons ontwikkelde ‘implementatiescan’ is gereed voor gebruik. Partners in de regio kunnen deze scan gebruiken om een werkagenda op te stellen voor regionale samenwerking met als doel de overgang van 'jongeren in een kwetsbare positie' van school naar arbeid te verbeteren, te optimaliseren of op gang te brengen. Zie ook het artikel over de komende KAN bijeenkomsten.

De testbijeenkomsten zijn dankzij de inzet van enkele LECSO-leden succesvol verlopen. Het instrument kan nu gratis in de regio’s worden ingezet door alle vso-scholen (met uitstroomprofiel arbeid). De scan moet worden uitgevoerd samen met regionale partners.  Daarom onze oproep aan de LECSO-leden: breng een beleidspartner vanuit de gemeente mee naar de KAN-bijeenkomsten.
Naast deze scan wordt er door het NJI gewerkt aan een scan voor de Afstemming Onderwijs en Jeugd, waar allerlei belangrijke gegevens / kengetallen per regio (zelfs per gemeente) worden verzameld over de  loopbaan (school, zorg, werk) van jongeren. Een nieuw onderdeel in deze scan wordt 'Arbeidsparticipatie'.  We zijn nu bezig om beide instrumenten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, om er in de regio zoveel mogelijk profijt van te kunnen hebben. Beide instrumenten zullen elkaar versterken. LECSO en Ecorys (maker van de scan) werken daarbij nauw samen met het NJI. Op korte termijn zullen we ook met VNO-NCW en MKB Nederland aan de tafel zitten om verdere samenwerking te stroomlijnen.

De scan wordt door diverse landelijke aprtijen van harte aanbevolen. Zie bv het artikel van Divosa: https://www.divosa.nl/nieuws/implementatiescan-participatie-jongeren-een-kwetsbare-positie