Nieuws Expertise

Spe­ci­aal on­der­wijs zoekt ver­bin­ding

De ac­ti­vi­tei­ten van de ex­per­ti­se­ma­ke­laars van het Lan­de­lijk Ex­per­ti­se Cen­trum Spe­ci­aal On­der­wijs (LEC­SO) wa­ren voor­na­me­lijk ge­richt op het zoe­ken van een ef­fec­tie­ve ver­bin­ding tus­sen on­der­wijs en we­ten­schap. Nu is het tijd voor een vol­gen­de stap.

[Een verslag van de workshop die LECSO-medewerkers gaven op het NRO-congres Kennis maken Kennis delen.]

Onderzoeken van gedrag
Vol­gens Ma­ri­an Sem­me­krot van LEC­SO is er de af­ge­lo­pen ja­ren veel ge­beurd. “Zo heb­ben we een net­werk op­ge­bouwd en een ei­gen kwa­li­teits­sys­teem ont­wik­keld. Er is een sa­men­wer­king ge­start met Pi7, een lan­de­lij­ke sa­men­wer­kings­groep van ze­ven pe­do­lo­gi­sche in­sti­tu­ten.” “Maar”, vult Al­bert Boe­len van LEC­SO aan, “het is nu tijd voor een vol­gen­de stap. De fo­cus van het ken­nis­on­der­zoek lag tot nu toe vol­le­dig op het the­ma ‘ge­drag’, om­dat dat voor het spe­ci­aal on­der­wijs na­tuur­lijk een re­le­vant the­ma is.”
LEC­SO zocht voor de uit­voe­ring con­tact met on­der­zoeks­or­ga­ni­sa­tie Prak­ti­kon. On­der­zoe­ker Wen­dy Ne­len on­der­zocht in 43 klas­sen hoe de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren wordt be­ïn­vloed door de groeps­dy­na­miek. Een vraag die steeds va­ker op­kwam en aan LEC­SO was ge­steld met de over­gang naar pas­send on­der­wijs.

Betrokkenheid
Tijd dus voor (prak­tijk­ge­richt) on­der­zoek. Klop­te het beeld dat de groeps­dy­na­miek in de klas­sen met de in­voe­ring van pas­send on­der­wijs ver­an­der­de? Met een pro­ject­team dat be­stond uit een school­psy­cho­loog, een or­tho­pe­da­goog, een on­der­zoe­ker en een IB-er, start­te Prak­ti­kon het on­der­zoek. On­der an­de­re met kor­te vra­gen­lijs­ten voor de kin­de­ren en zo­ge­naam­de ‘peer no­mi­na­ti­ons’. “Be­lang­rijk voor het on­der­zoek was de be­trok­ken­heid van ou­ders, le­ra­ren en leer­lin­gen; die heb­ben we door mid­del van brie­ven, pre­sen­ta­ties en tus­sen­tijd­se te­rug­kop­pe­lin­gen steeds er­bij ge­haald”, ver­telt Ne­len.

Weinig veranderd
En? Wat wa­ren de uit­kom­sten van het on­der­zoek? Ne­len: “Ver­ras­send ge­noeg is er ook na de in­voe­ring van pas­send on­der­wijs nog wei­nig ver­an­derd.” En nu? Hoe wor­den de uit­kom­sten ge­deeld? “Na­tuur­lijk wor­den deze te­rug­ge­kop­peld naar de scho­len. LEC­SO zorgt door mid­del van veld­pu­bli­ca­ties voor ver­de­re ver­sprei­ding van de re­sul­ta­ten”, al­dus Ne­len.

Ondersteuning
Wat nu als scho­len met een soort­ge­lijk vraag­stuk zit­ten, hoe kun­nen ze dat dan het bes­te aan­pak­ken? LEC­SO kijkt al­ler­eerst of er pu­bli­ca­ties zijn over het on­der­werp. Zijn er al ver­ge­lijk­ba­re on­der­zoe­ken, dan brengt zij de on­der­zoe­kers met de scho­len in ver­bin­ding. Sem­me­krot: “Bij een laag­drem­pe­lig on­der­zoek kun­nen scho­len de vra­gen­lijs­ten ook zelf af­ne­men. Als het in­ge­wik­kel­der wordt, kan LEC­SO on­der­steu­nen. Al­les om de we­ten­schap en het spe­ci­aal on­der­wijs be­ter met el­kaar in ver­bin­ding te bren­gen.”

Overgenomen uit Magazine in the spot van NRO