Nieuws EKEP

EKEP-keurmerk voor vijf scholen en revalidatiecentra

Vijf scholen en revalidatiecentra hebben tijdens Hét Congres op Papendal in Arnhem het EKEP-Keurmerk ontvangen. Zij stimuleren kinderen met een beperking met één gezamenlijk ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind en dat is afgestemd op de bijdragen van onderwijzers, artsen en ouders. Het keurmerk is een initiatief van LOOK (het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie).

De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. In onderwijs, zorg en opvoeding werken school, revalidatiecentrum en ouders helaas niet altijd optimaal met elkaar samen. Gehandicapte kinderen worden daardoor over- of onderbehandeld en onvoldoende voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven als volwassene.

In Nederland werken daarom tal van deze scholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders vanuit de filosofie EKEP. EKEP staat voor Eén Kind Eén Plan; een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat.

Op initiatief van LOOK en in samenwerking met het veld, de onderwijsinspectie, beleidsmedewerkers van Revalidatie Nederland en keurmerk- en visitatiedeskundigen is er een vragenlijst ontwikkeld, om te toetsen of speciaal onderwijs scholen in Nederland en de daaraan verbonden afdelingen kinderrevalidatie van een revalidatiecentrum in aanmerking komen voor het EKEP Keurmerk. Deze omvat vragen over diverse kwalificaties en dient als verantwoording om in aanmerking te komen voor het EKEP Keurmerk. Als deze door alle betrokken partijen is ingevuld, inclusief ouders, en aan alle gestelde voorwaarden werd voldaan, komen school én revalidatiecentrum samen in aanmerking voor het EKEP Keurmerk. Negen scholen en centra voldeden al aan de gestelde eisen, zij ontvingen tijdens het eerste LOOK Symposium in november 2015 reeds het EKEP Keurmerk.
De volgende scholen en revalidatiecentra hebben het EKEP-keurmerk gekregen"

  • De Kiem in Dordrecht en Rijndam in Rotterdam
  • 
De Witte Vogel en Sophia Revalidatie in Den Haag
  • *
Maurice Maeterlinckschool en Sophia Revalidatie in Delft
  • 
Sint Maartenschool en Sint Maartenskliniek in Nijmegen/Ubbergen
  • Prins Johan Frisoschool in Haren en het UMC Groningen