Nieuws Onderwijs en Zorg

Inspirerend overleg met bevlogen staatsecretaris

Woensdag 30 november spraken we namens de vso- en pro-scholen staatssecretaris Jetta Klijnsma op het ministerie van SZW. Bij het gesprek waren aanwezig Aart van der Gaag (aanjager 100.000 banenplan) en Hans Spigt, (aanjager namens d overheid)

Staatssecretaris Klijnsma heeft enkele werkbezoeken afgelegd bij vso- en pro-scholen in het land, waar zij met name heeft gekeken naar de wijze waarop onze leerlingen in het kandidatenregister van UWV terecht komen en hoe zij zo 'warm' mogelijk in een betaalde baan kunnen komen. Ze benadrukte dat ‘warme’ overdracht van belang is en plaatsing in het kadidatenregister van groot belang. Dat hebben we beaamd, sterker nog, we hebben haar aangegeven dat we onze scholen op het hart drukken het estafettestokje pas los te laten als het elders stevig wordt vastgehouden!! 

O van ouders
Tevens hebben we uitgelegd dat we bij scholen al vele jaren benadrukken de driehoek (onderwijs - overheid / gemeente – ondernemers) en indien noodzakelijk vierkant (mét ondersteunende zorg zoals revalidatie of psychiatrie) altijd met de 5de  ’o ’ van ouders zo actief mogelijk in te richten.

Gemeente en ondernemers vinden elkaar in overleg in de arbeidsmarktregio, dáár moeten de gezamenlijke scholen  aan tafel zitten. Wat ons betreft helpt het enorm als er aangewezen functionarissen in het werkgeverservicepunt actief zijn, die een rechtstreekse lijn met de samenwerkende vso- en pro-scholen onderhouden.  En wij roepen de scholen op: Blijf hierin niet solitair optreden!!

In dat krachtenveld werkt ook de op initiatief van LECSO ontwikkelde implementatiescan, die we momenteel in regionale bijeenkomsten nader presenteren bij onze leden en bij de gemeenten.

Succesfactoren
We kennen uit onderzoek de 40 succesfactoren die van belang zijn bij een kwalitatief goede arbeidstoeleiding, zorg er dan ook voor om in de regio zoveel mogelijk van die factoren gerealiseerd te krijgen. En wederom: in gezamenlijkheid! We hebben elkaar nodig in de regio om een juiste balans te vinden tussen de wensbaan van de jongere en de regionale succesvolle kansbaan.

Drie belangrijke onderdelen in de driehoek zijn: vroegtijdigheid – kennis van de doelgroep – gedeelde visie. Vroegtijdigheid op alle fronten richting gemeente: het gaat niet alleen om arbeid, beschut werk of dagbesteding, het gaat ook om ‘wonen’, vrije tijd, jeugdzorg en indien noodzakelijk schuldhulpverlening. Niet pas beginnen als een jongere bijna 18 is, maar echt vroegtijdig, op 14, 15 jarige leeftijd, zodat gemeenten weten waar ze aan toe zijn en vroegtijdig beleid kunnen maken. Dat vereist ook kennis van de doelgroepen, een gedeelde visie en het lef om met elkaar over kwaliteit te praten. En daar komt de implementatiescan weer om de hoek. Wij gaven aan dat we blij zijn dat SZW participeert (ook financieel) in de evaluatie van de scan.

Juist op dinsdag 29 november is de Tweede Kamer akkoord gegaan met haar voorstel om weer meer plekken beschut werk verplicht door de gemeente te laten inrichten. Zie een eerder bericht op onze site.

Oproep van Klijnsma aan ons:
Scholen: ga actief met de jongere naar het UWV ivm de keuring arbeidsvermogen. Zorg ervoor dat de juiste vinkjes worden aangeklikt: Doelgroep én beschut werk (als betaalde arbeid (nog) niet mogelijk is. Zorg ervoor dat de jongere in het kandidatenregister geplaatst wordt.

Ze gruwde van het gegeven dat er ouders zijn die aandringen op een WAJONG uitkering. “Probeer dat met alle macht te voorkomen, als er sprake kan zijn van enig arbeidsvermogen.  Geef jongeren de kans om  te participeren, deel te nemen in de maatschappij.  Zij kunnen eventueel via beschut werk de weg naar betaalde arbeid inslaan !!” Zij gaf aan wethouders te gaan oproepen om actief te zijn in de driehoek en een warme band te onderhouden via de werkgeversservicepunten met de vso- en pro-scholen. 

Wordt vast vervolgd !!